Yrittävä Asikkala

Asikkalan kunta edistää yrittäjyyttä monipuolisesti. Uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä kuntaan pidetään ensiarvoisen tärkeänä. Lisäksi nykyisille yrityksille tarjotaan hyvä toimintaympäristö ja yrityksille välitetään tietoa vapaista toimitiloista. Kunnan elinkeinotoimi aktivoi kehittämishankkeita ja osallistuu tiedotus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin sekä tarjoaa kaavoitustoimen kanssa yritys- ja liiketoimintaan soveltuvia tontteja.

Elinkeinoasioissa auttavat kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, elinvoimakoordinaattori Susanna Rahikkala (työllisyys- ja elinkeinopalvelut), kehittämispäällikkö Isa Maunula (toimitilat, tontit, elinkeinopalvelut), maaseutupäällikkö Pekka Niemelä (maaseutuelinkeinoasiat) ja tekninen johtaja Harri Hirvonen (tekniset palvelut).

Asikkalan kunnassa on käytössä yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa, jota toteuttamalla päästään yritysystävällisempään, avoimeen päätöksentekoon, jossa huomioidaan elinkeinoelämän tarpeet. Yritysystävällisyydellä tarkoitetaan julkisen päätöksenteon joustavuutta, nopeutta ja tehokkuutta esimerkiksi kaavoitus- ja tonttipolitiikassa ja toisaalta yrityksille suunnatun palvelutarjonnan yrityslähtöisyyttä. Yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään käytännössä ennakoimaan eri päätösten vaikutuksia yritysten ja työllisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on monipuolistaa päätöksenteon tueksi tarjolla olevaa taustamateriaalia.
Kanava_kioski  Kanavan_Kunkku  Majakkapaviljonki

Suomen Yrittäjät teettää joka toinen vuosi Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn, jossa kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Päijät-Hämeen kunnista paras kokonaisarvio, kouluarvosana 7,1, annettiin Asikkalan kunnalle vuonna 2014. Lue lisää.

Yrittäjä, tutustu tästä HINKU-hankkeeseen.

 

Yrityksen neuvontapalvelut Asikkalassa

Asikkala on LADECin kattavien yritysneuvontapalveluiden piirissä. Lue lisää.

LADECin käyntiosoite: Lahden Tiedepuisto D-talo 5 kerros, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

 

Edullista työvoimaa yritykseesi?

  • Työllistämistoimet kunnassa yrittäjän apuna

Asikkalan kunta panostaa työttömyyden purkamiseen. Kunnassa työskentelee työllisyyskoordinaattori, joka aktiivisesti pyrkii löytämään pitkään työttöminä olleille henkilöille työpaikkoja kunnassa sijaitsevista yrityksistä ja yhdistyksistä.

Onko Sinulla tekemätöntä työtä, johon tarvitsisit auttavia käsiä?
Ota yhteyttä ja kerro yrityksestäsi ja yrityksesi tarpeista. Työllisyyskoordinaattori etsii Sinulle soveltuvan työntekijän. Pääset vaikuttamaan työntekijän valintaan olemalla mukana työhaastattelussa.

Työllistämisen vaihtoehtoja on useita. Se, mikä työllistämisen malli on paras, riippuu sekä työllistettävän henkilön että työllistävän yrityksen tilanteesta. Yhdessä yrityksen ja työllistettävän henkilön kanssa etsitään paras mahdollinen ratkaisu. Työllistämiseen yritys voi hakea esimerkiksi Asikkala-lisää, joka on kuukausittainen (enintään 8 kk:n ajan) taloudellinen tuki työllistettäessä asikkalalainen pitkäaikaistyötön tai tietyissä tilanteissa kunta voi palkata henkilön palkkalistoilleen ja sijoittaa hänet yritykseen työhön.

Palkkatukityössä työntekijän työssäoloehto täyttyy 35 viikon työsuhteen aikana, jonka jälkeen hän on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, mikäli hän on työttömyyskassan tai ammattiliiton jäsen. Jos kyseessä ei ole palkkatukityö, työssäoloehto täyttyy 26 viikossa.

Lisätietoja:
Susanna Rahikkala
elinvoimakoordinaattori
puh. 044 778 0224
susanna.rahikkala@asikkala.fi

 

Asikkalan Yrittäjät 

Asikkalan Yrittäjät ry toimii yrittäjien ja yrittäjyyden edunvalvojana kunnassa ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan alueen yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Asikkalan Yrittäjät pitävät tiiviisti yhteyttä virkamiehiin ja päättäjiin yrittäjyysnäkökulman tuomiseksi päätöksentekoon. Tärkeimpänä tavoitteena on olla Asikkalassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla. Lisäksi tavoitteena on olla arvostettu ja varteenotettava neuvottelukumppani ja kannanottaja paikkakunnalla sekä luotettava yrittäjien etujärjestö, jonka toiminta on vireää, innostavaa sekä yrittäjiä aktivoivaa.

Asikkalan Yrittäjät ry on osa suomalaista yrittäjäliikettä, jonka keskeisin toimija on Suomen Yrittäjät. Alueellisesti Asikkalan Yrittäjät tukeutuu Päijät-Hämeen Yrittäjiin, jonka kautta yhdistys saa pääosan tarvitsemistaan hallinnollisista ja teknisistä palveluista.

Yrittäjäyhdistys ylläpitää joka toinen vuosi ilmestyvää Asikkalan Palveluopasta, joka on kuntalaisille jaettava elinkeino- ja palveluopas. Tähän yritysrekisteriin on koottu kaikkien asikkalalaisten yritysten yhteystiedot listattuna toimialaryhmittäin.

 

Yritys-Suomi

Yritys-Suomi on monipuolinen valtakunnallinen palvelu, joka yhdistää yritysten tarvitseman tiedon, palvelut ja sähköisen asioinnin työkalut ainutlaatuiseksi, yrittäjän arkea helpottavaksi kokonaisuudeksi.

Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Yrityssuomi.fi on käyttäjälle maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Verkkopalvelu sisältää myös asiointipalveluja ja lomakkeita. Verkkopalvelusta on myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittämisen tavoitteena on koota julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi saman brändin taakse. Yritykset ja yrityksen perustajat saavat julkisia yrityspalveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta.

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto tukee luontevasti seudullisten toimijoiden omaa yri-tysneuvontaa verkostoyhteistyön muodossa. Asikkalan kunta on mukana Etelä-Päijänteen seutusopimuksessa.

 

Lahti Region

Lahti Region Oy on seudullinen markkinointi- ja myyntiyhtiö, joka vastaa Lahden seudun kuntien, kuten Asikkalan, brändi- ja matkailun markkinoinnista sekä matkailupalveluiden myynnistä ja matkailuneuvonnasta.

Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää asukkai­ta ja matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa, verotuloja sekä lisätä palvelualan työpaikkoja.

Markkinointiviestinnässä haetaan entistä enemmän synergiaa matkailun markkinointiin. Samat vetovoimatekijät houkuttelevat niin matkailijaa kuin potentiaalista asukastakin. Matkailun ostopäätöksiin on helpompi vaikuttaa markkinointiviestinnän keinoin. Jokainen alueella vieraileva on puolestaan potentiaalinen uusi asukas.

Lahti Region ottaa mielellään vastaan myös kehitysideoita ja antaa lisätietoja.

 

Päijänne Leader

Päijänne–Leaderin tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää maaseudun asuinoloja yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa. Päijänne-Leader on yksi Suomen 55 toimintaryhmästä ja sen alueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä.

Leaderissä korostetaan paikallisten asukkaiden ruohonjuuritason työtä ja omaa aktiivisuutta. Asukkaat itse tuntevat kotiseutunsa ja saavat kehittää sitä hakemalla toimintaryhmän kautta Euroopan Unionin, Suomen valtion ja alueen kuntien rahoitusta.

Päijänne-Leaderin kautta voi hakea rahoitusta erilaisiin paikallisiin kehittämishakkeisiin. Lisätietoa erilaisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista kannattaa kysyä rohkeasti Leaderistä!