Yksinyrittäjätuki ohjeistus

Anvisningar gällande stödet till ensamföretagare

Instructions on financial support for sole entrepreneurs

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjätuen haku LADECin toiminta-alueen kunnissa käynnissä 30.9.2020 saakka. 

Yksinyrittäjätuen hakemista varten tulee sinulla olla valmiina:

 • Pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumista varten
 • Kuvatiedostona (pdf, jpg yms.) vuoden 2019 tilinpäätös tai veroilmoitus.
 • Kuvatiedostona (pdf, jpg yms.) tositteita tiliotteista tai otteita kirjanpidosta vuoden 2020 tammi-maaliskuulta, joista käy ilmi yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen 16.3.2020 lähtien.
 • Kuvatiedostona (pdf, jpg yms.) verovelkatodistus, josta ilmenee, että hakijalla ei ole verovelkaa. Jos hakijalla on verovelkaa, täytyy mukaan liittää myös todistus verottajan hyväksymästä maksusuunnitelmasta. Ilman maksusuunnitelmaa ei tukihakemusta voida hyväksyä.

 

Varmista ennen hakemukseen siirtymistä, että YTJ:n tiedoissa yrityksen kotikunta on oikein. Lue myös alla olevat ohjeet yksinyrittäjätuesta. Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy ohjeistuksen lopusta.

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät, on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelance-yrittäjä voi saada avustusta, kun yrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

 • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
 • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 • Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.

 

Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä

Muuta huomioitavaa

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus.

Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustus tulee palauttaa myös, jos sitä ei voida käyttää tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

Tuen mahdolliseen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslain 5. luvun säännöksiä.

Avustuksen saaja sitoutuu tarvittaessa antamaan avustuksen myöntäneelle kunnalle, työ- ja elinkeinoministeriölle tai valtiontalouden tarkastusvirastolle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustus on käytetty säädösten ja sopimuksen ehtojen mukaisesti. Avustuksen myöntäneellä kunnalla, työ-ja elinkeinoministeriöllä ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan tilejä siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä avustuksen oikean käytön varmistamiseksi.

Avustuksen hakeminen

Asikkalalaiset, päätoimiset yksinyrittäjät voivat hakea avustusta oheisella hakulomakkeella. Hakulomake toimii parhaiten Chromella tai Firefoxilla.

LADECin yritysneuvojat auttavat yksinyrittäjiä kaikissa hakemuksen täyttöön liittyvissä asioissa palvelunumerossa 044 702 2700 ja chatissa www.ladec.fi arkisin klo 8.30-16.30.

https://hakulomake.hakosalo.fi/ladec/9TV7ERY25W

Yrityksen tietoja käsitellään luottamuksellisesti: lue tietosuojaseloste tästä.

Käsittelyn sujuvoittamiseksi vastaanotamme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta lähettää hakemusta ja siihen tarvittavia liitteitä sähköisesti, voit tulostaa oheisen paperisen lomakkeen. Lomake liitteineen palautetaan allekirjoitettuna kunnanviraston postilaatikkoon, Rusthollintie 2, Vääksy. Postilaatikko tyhjennetään arkipäivisin.
Tulostettava hakulomake avautuu tästä.

Asikkalan kunta edistää yrittäjyyttä monipuolisesti. Uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä kuntaan pidetään ensiarvoisen tärkeänä. Lisäksi nykyisille yrityksille tarjotaan hyvä toimintaympäristö ja yrityksille välitetään tietoa vapaista toimitiloista. Kunnan elinvoimapalveluilla on käynnissä erilaisia kehittämis- ja verkostohankkeita ja se tarjoaa kaavoituspalveluiden kanssa yritys- ja liiketoimintaan soveltuvia tontteja.

Tulossa ”Kiinan maainfo yrittäjille”-tilaisuus 11.9.2020. Tutustu tilaisuuteen ja ilmoittaudu tästä linkistä.
Yrittäjien kuntabarometrin tulokset on julkaistu. Tulokset osoittavat, että Asikkalassa on panostettu elinvoimatyöhön ja suunta on oikea. Lue lisää tästä. 
Asikkalan yritysbarometrin tuloksiin pääsee tutustumaan tarkemmin oheisista linkeistä:
Kuntaraportti Asikkala
Aluejärjestöraportti Päijät-Hämeen Yrittäjät

Yksinyrittäjätuen haku käynnissä. Hakemuksia otetaan vastaan 30.9.2020 saakka. Lue lisää.

Asikkalan kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.3.2020 kunnan elinvoimatoimenpiteitä poikkeusaikana. Linjatut toimenpiteet pääsee lukemaan tästä. 

Yksinyrittäjien 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautumassa mahdollisimman pian. Lue lisää

Tarkempia tietoja yksinyrittäjien tuesta löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

LADEC
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy auttaa asikkalalaisia yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Mikäli mikä tahansa yrittäjyyttä tai yritystoimintaa koskeva asia mietityttää, ota yhteyttä LADECiin! LADECin neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. LADECin yritysneuvojat palvelevat palvelunumerossa 044 702 2700 ja chatissa www.ladec.fi arkisin klo 8.30-16.30. Lisätietoa Ladecin palveluista saat tästä. 

PÄIJÄNNE-LEADER
Päijänne–Leader ylläpitää ja kehittää maaseudun asuinoloja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa. Päijänne-Leader on yksi Suomen 55 toimintaryhmästä ja sen alueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Leaderissä korostetaan paikallisten asukkaiden ruohonjuuritason työtä ja omaa aktiivisuutta. Asukkaat itse tuntevat kotiseutunsa ja saavat kehittää sitä hakemalla toimintaryhmän kautta Euroopan Unionin, Suomen valtion ja alueen kuntien rahoitusta. Päijänne-Leaderin kautta voi hakea rahoitusta erilaisiin paikallisiin kehittämishankkeisiin ja yritys- ja hanketuet ovat haettavissa jatkuvasti. Tukimuotona investointituen lisäksi yrityksille on perustamistuki ja kokeilutoimenpiteen tuki. Lisätietoa yritysrahoituksesta saat tästä.

PROAGRIA
ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Se tuottaa jäsenilleen ja asiakkailleen palveluja, joista saa mahdollisimman paljon lisäarvoa, laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Käynnissä oleva Hymy Häme II -hanke edistää uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle ja jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä. ProAgria tarjoaa käytännönläheistä ja maksutonta asiantuntija-apua yritystoiminnan eri vaiheisiin. Varaa aika maksuttomaan yrityskohtaiseen kartoitukseen.

LAHTI REGION
Lahti Region Oy on seudullinen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiö. Se vastaa Lahden seudun matkailullisen imagon rakentamisesta, matkailupalveluiden myynnin edistämisestä, matkailun markkinoinnista ja uusien tapahtumien hankinnasta. Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa, verotuloja sekä lisätä palvelualan työpaikkoja. Lahti Region tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyrittäjien kanssa ja auttaa matkailua koskevissa asioissa. Matkailuyrittäjät voivat osallistua Lahti Regionin hallinnoimiin matkailuhankkeisiin ja saada niistä merkittävää apua liiketoimintaansa. Lisätietoa hankkeista.

YRITYSKUMMIT
Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan luottamuksellisesti ja maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yrityskummit toimivat alueellisesti, joten sellainen osoitetaan sinulle lähtökohtaisesti omalta alueeltasi. Jos olet kiinnostunut yrityskummin tuesta, voit hakea itsellesi yrityskummia. 

Asikkalan elinkeino Oy on kunnan omistama elinkeinoyhtiö, jonka toimialana on tukea työpaikkojen syntymistä ja säilyttämistä Asikkalan kunnassa. Yhtiö voi toimintaansa varten antaa lainoja, pääomalainoja sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia arvopapereista, käyttöomaisuutta ja kiinteistöjä.

Kunnan elinkeinoyhtiö myöntää pienimuotoisia, enimmillään 50 000 euron yrityslainoja yrityksille täydennysrahoitukseksi.

Lainaa voi hakea asikkalalainen yritys, hakemus käsitellään viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hakemukset osoitetaan kunnan kehittämispäällikkö Isa Maunulalle.

Täydennysrahoituksen periaatteet:

 • hakijayrityksellä on oltava rahoituspäätös tai rahoituslupaus. Elinkeinoyhtiö ei toimi primäärinä rahoituslähteenä eikä kilpaile muiden rahoituslaitosten kanssa.
 • lainaa myönnetään enintään 50 000 euroa/yritys
 • yrityksen on rahoitusta hakiessa esitettävä projektisuunnitelma ja rahoituksen vaikutusarviointi
 • annettavalla rahoituksella tulee olla edistävä vaikutus työpaikkojen syntymiseen tai olemassa olevien säilymiseen, luoda alueelle vetovoimaa tai edistää muutoin kunnan elinvoimaa tunnistettavissa olevalla muuttujalla
 • rahoituksen saaneen yrityksen seurantaa tehdään kaksi kertaa vuodessa
 • yhtiö arvioi jokaisen yritystapauksen erikseen ja sen hallitus päättää rahoituksesta tapauskohtaisesti harkinnan mukaan

Asikkalan kunta panostaa työttömyyden purkamiseen. Kunnan työllisyyspalvelut etsii aktiivisesti ratkaisuja pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymisen edistämiseksi. Onko Sinulla tekemätöntä työtä, johon tarvitsisit auttavia käsiä? Ota yhteyttä ja kerro yrityksestäsi ja yrityksesi tarpeista. Etsimme yhteistyössä te-toimiston kanssa sinulle sopivaa työntekijää.

Työllistämiseen on saatavilla myös taloudellista tukea. Usein työttömällä henkilöllä on palkkatukioikeus, mikä tarkoittaa, että valtio maksaa takautuvasti osan työllistämiskuluista takaisin yrittäjälle. Mikäli palkkatukioikeutta ei ole, yrittäjä voi hakea Asikkala-lisää, joka on kuukausittainen (enintään 8 kk:n ajan) taloudellinen tuki työllistettäessä asikkalalainen pitkäaikaistyötön.

Asikkala on yhdessä Hollolan, Orimattilan ja Kärkölän kanssa mukana 2,5-vuotisessa Lahti-vetoisessa työllisyyden kuntakokeilussa, joka käynnistyy 1.1.2021. Kuntakokeilussa yhdistetään te-toimiston ja kunnan resursseja. Kokeilun tavoite on resursseja yhdistämällä löytää tehokkaampia työllistymiseen johtavia polkuja asiakkaille. Suuri osa työttömistä siirtyy kuntakokeilun asiakkuuteen. Kuntakokeilun piiriin siirtyville asiakkaille lähetetään henkilökohtainen kirje, jossa siirrosta ilmoitetaan.

Asikkalan työllisyyspalvelut sijaitsee Palvelukeskus Oltermannin pohjakerroksessa osoitteessa Terveystie 1 C, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: Työllisyyskoordinaattori Susanna Rahikkala, puh. 044 778 0224, susanna.rahikkala@asikkala.fi ja työhönvalmentaja Antti Laurila, puh. 044 778 0017, antti.laurila@asikkala.fi

Siirry työllistämisen lomakkeisiin tästä.

Asikkalan kunta tarjoaa toimistotilaa keskustassa sijaitsevasta toimistohotellista.  Lisätietoja toimistohotellista saat tästä. 

Yksityiset voivat ilmoittaa kunnalle vapaista vuokrattavista tai myytävistä toimitiloista. Kunta päivittää listausta säännöllisesti. Tutustu vapaisiin toimitiloihin tästä. 

Hilma

Hilma on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Asikkalan kunta ilmoittaa palvelun kautta tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista.

Cloudia

Asikkalan kunta julkaisee tarjouspalvelu-portaalissa julkiset tarjouspyynnöt, myös soveltuvat pienhankinnat.  Tarjouspalvelussa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää sähköisiä tarjouksia.

Asikkalan kunta on julkaissut matkailuyrittäjille suunnattua uutiskirjettä. Kesästä 2020 lähtien kunta julkaisee kaikille yrittäjille suunnattua uutiskirjettä.

Tietoja päivitetään säännöllisesti. (Päivitetty 12.5.2020)

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka
puh. 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Elinkeinopalvelut, toimitilat, tontit ja toimistohotelli
Kehittämispäällikkö Isa Maunula
puh. 044 778 0211
isa.maunula@asikkala.fi

Asikkalan työllisyyspalvelut
Työllisyyskoordinaattori Susanna Rahikkala
puh. 044 778 0224
susanna.rahikkala@asikkala.fi

Työhönvalmentaja Antti Laurila
puh. 044 778 0017
antti.laurila@asikkala.fi