Pohjavesialueet

Asikkalassa on pohjavesialueita yhteensä 85,36 km2, joka on 11,3 % kunnan kokonaispinta-alasta (maa-alasta noin 15,2 %).

Pohjavesialueet yleiskartta, tarkemmat rajausmääritykset pienemmissä kartoissa.

1-Luokan pohjavesialueita on Asikkalassa 40,96 km2 = 5,4 % kunnan kokonaispinta-alasta (maa-alasta 7,3 %).
2-luokan pohjavesialueita  44,4 km2 =  5,9 % kunnan kokonaispinta-alasta (maa-alasta 7,9 %).

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Muutokset Asikkalan pohjavesialueilla luettavissa täältä.

1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin muun lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E).

Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesirekisteristä. Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista alueista.

 

Pohjavesialue  Luokitus      Pohjavesialueen numero
Aurinkovuori 1 0401601
Anianpelto 1 0401602 A
Anianpelto 1 0401602 B
Vesivehmaankangas 1E 0401603
Perlammi 1E 0401606
Vuori 1 0401622
Laattaanharju 1 0401623
Hyrtiälänkangas 1 0401626
 Urajärvi 2 0401605
Mäenpää 2 0401607
 Notkonmäki 2 0401608
 Viitaila 2 0401611
 Vähä-Äiniö 2 0401613
 Honkalanharju 2 0401614
Pulkkilanharju 2 0401617_A
 Pulkkilanharju 2 0401617_B
 Eetunpohja 2 0401620
 Sarvenkangas 2 0401621
 Särkijärvi 2 0401625
 Saarikonharju 2 0401627
 Iso-Äiniö-Kurhila 2E 0401656 Eteläosa
 Iso-Äiniö-Kurhila 2E 0401656 Pohjoisosa
 Mustjärvi 2 0401609
 Reivilä 2 0401612
 Korkeamäki 2 0401615
 Uitonharju 2 0401624
 Sarvanharju 2 0401652
 Ykskoivu 2 0401654
 Vestola 2 0440154 (Sijaitsee suurimmaksi osaksi Lammin puolella)

 

Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys