Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Etelä-Suomen yksikkö on tehnyt pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen Aurinkovuoren pohjavesialueelle vuoden 2012 aikana. Aurinkovuori (0210203) on ensimmäisen luokan pohjavesialue, joka sijaitsee Asikkalan kunnassa. Tutkimukset on toteutettu osana Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys – hanketta. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Hämeen ELY-keskus. Rahoitus muodostuu EU:n (Euroopan aluekehitysrahasto), valtion ja Asikkalan kunnan osuuksista. GTK:ssa tutkimuksen organisoinnista ja toteutuksesta sekä pohjavesialueen rakenteen mallinnuksista, niiden tulkinnoista ja tutkimuksen raportoinnista ovat vastanneet geologi Jussi Ahonen ja tutkija Timo Friman. Painovoimamittauksista ja niiden tulkinnasta vastasi geofyysikko Tuire Valjus.

aurinkovuori_geol_kuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä raportissa selvitetään tutkimusalueen kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa, harjun syntyvaiheita sekä maaperäkerrostumien rakenteen ja aineksen vaihtelua kairauksiin, painovoimamittauksiin ja pohjaveden pintatietoihin perustuen. Kallio- ja pohjavesipintamallit yhdessä maaperämuodostumien syntyvaiheiden tulkinnan kanssa luovat perustan alueen vedenjohtavuuksien ja pohjaveden virtauskuvan hahmottamiselle sekä mm. vedenhankintapaikkojen ja pohjavesialuerajausten määrittelylle. Tiedot palvelevat myös pohjavettä uhkaavissa onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden suorittamista ja ennakoimista. Rakennetutkimuksella tuotettua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää myös pohjaveden virtausmallien laadinnassa.

Liitteet

Loppuraportti
Korkokuva
Mittauslinjat
Kalliopinnantaso
Pohjaveden pinnantaso
Pohjavesivyöhykkeen paksuus
Pohjavedenpinnan yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus
Irtomaapeitteen kokonaispaksuus
Painovoimamittausten tulkintalinjat
Havaintoputkikortit
Maalajihavainnot