Eero Penttinen kysyy:
Loma-asukas haluaa omalta tontiltaan postilaatikkoryhmän pois, jonnekin vaikka yleisen tien varteen. Itella Oyj ilmoitti että ei voi tehdä mitään! Mikä on kunnan rooli tällaisen yleisen palvelun järjestämisessä? Muut postilaatikon omistajat eivät ole yhteistyöhaluisia.

Vastaus:
18.7.2012 Rakennustarkastaja Tapio Tonteri
Postilaatikoiden sijainti ratkaistaan postilain (415/2011) mukaisesti. Viestintävirasto on antanut määräyksen postilaatikkojen sijoittelusta (61/2011) postilain 48 §:n nojalla. Postilaista poimittua:

Postilaatikon sijainnin määrittelee kirjepalveluiden yleispalvelun tarjoaja tai muu postiyritys, jolle on 9 §:n mukaisesti asetettu velvollisuus postilaatikoiden sijainnin määrittelyyn. Paikkaa määriteltäessä on otettava huomioon postilain 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset sekä 48 §:n nojalla annetut määräykset.

Postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi viedä asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee päätöksessään ottaa huomioon kysymykseen tulevan paikan muu käyttö, tarkoituksenmukaisen postitoiminnan vaatimukset sekä postilain 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset ja 48 §:n nojalla annetut määräykset.

Tontin, muun kiinteistön tai rakennuksen omistaja on velvollinen sallimaan, että seinään, porttiin tai aitaan kiinnitetään taikka maalle sijoitetaan keräilyssä ja jakelussa tarvittavia laitteita tai vähäisiä rakennelmia 1 momentissa säädetyin edellytyksin. Velvoite voidaan kuitenkin asettaa vain, jos se on omistajan kannalta kohtuullinen.

Keräilyssä ja jakelussa tarvittavia laitteita tai vähäisiä rakennelmia saadaan sijoittaa maantielaissa (503/2005) tarkoitetun maantien suoja- tai näkemäalueelle, jos sijoittamisesta tai laatikkojen käytöstä ei aiheudu tarpeetonta vaaraa liikenteelle tai olennaista haittaa tienpidolle.

Postilaatikkojen aiheuttamasta haitasta ja vahingosta on suoritettava korvaus siten kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa säädetään. Korvauksesta tehty sopimus sitoo myös kiinteistön tai rakennuksen myöhempää omistajaa.

Viestintäviraston määräyksiä:

Useamman kuin kahden postinsaajatalouden osoitepaikassa postilaatikot tai -lokerikot on sijoitettava tontille tai tontin kulkuliittymään, asukkaiden luonnollisen kulkureitin yhteyteen esimerkiksi huolto- tai muuhun vastaavan rakennukseen tai katokseen. Kerrostaloissa lokerikot voidaan sijoittaa myös ala-aulaan tai muuhun vastaavaan paikkaan rakennuksen sisällä kiinteistönomistajan suostumuksella, jos sijoittaminen ei vaaranna paloturvallisuutta.

Postilaatikkojen sijoittelussa on otettava huomioon paikalliset olosuhteet siten, ettei sijoittelulla heikennetä kulttuuri-, rakennushistoriallisia taikka ympäristöllisiä arvoja. Sijoittelussa on lisäksi otettava huomioon paikkaan kohdistuvat esteettömyysvaatimukset sekä viranomaismääräykset tai -suositukset.

Postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä on otettava huomioon postin jakelussa siten, että liikuntaesteisellä tai 75 vuotta täyttäneellä postin saajalla on pyynnöstään oikeus saada postinsa jaetuksi joko tontin rajalle ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon, asunnon ulko-oven välittömään läheisyyteen sijoitettuun postilaatikkoon taikka huoneistokohtaiseen postiluukkuun.

Todettakkoon, että Itella Posti Oy:llä on yleispalvelun tarjoajana velvollisuus määrittää postilaatikkojen sijainti. Sijaintipaikkaa koskevaa erimielisyyttä ratkaistaessa on arvioitava Postin määrittämän paikan postilainmukaisuutta. Muilla perusteilla ei ole merkitystä asiassa.

Yleisesti voidaan todeta, että postilaatikoiden paikkojen siirtäminen aiheuttaa aina kustannuksia asiaan osallisille. Paikkoja ei tule siirtää, ellei siihen ole painavaa syytä tai asiasta ole osallisten yksimielisyyttä.

Posted in: Muu kategoria / en osaa sanoa