Asikkalan kunta pyytää tarjouksia kunnan omistamien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoon tarkoitettujen rakennusten ostosta ja vuokrauksesta.

 

ALLA LIITTEENÄ OLEVA TARJOUSPYYNTÖ ON PÄIVITETTY VERSIO 2.3.2018 JULKAISTUSTA TARJOUSPYYNNÖSTÄ. PÄIVITETTY VERSIO KORVAA EDELLISEN TARJOUSPYYNNÖN. TARJOUSPYYNTÖÄ ON TARKENNETTU SEURAAVILTA OSIN:

Muutos 1. Muutos Hykyn kanssa laadittavan esisuunnitelman aikatauluun

Tarjouspyynnön kohta 6 s. 7: Lisätty aikataulun muutos yhden selvityksen toimittamisen osalta: Hykyn kanssa yhdessä laadittu esisuunnitelma hoidon jatkuvuuden turvaamisesta omistajanvaihdoksessa (TARKENNUS 2.3.2018). Selvitys tulee toimittaa 19.3.2018 klo 16.00 mennessä. (TARKENNUS 7.3.2018).

Sama täydennys lisätty kohtaan 8 s. 8: Tarjousten jättäminen ja voimassaolo: Hykyn kanssa yhdessä laadittu esisuunnitelma hoidon jatkuvuuden turvaamisesta omistajanvaihdoksessa tulee toimittaa 19.3.2018 klo 16.00 mennessä. (TARKENNUS 7.3.2018).

Edellisessä tarkennuksessa 2.3.2018 tehtiin päivitykset:

Tarkennus 1. Tarkennus purettavien rakennusten uudisrakentamisvelvoitteeseen

Tarjouspyynnön kohta 4 s.5: OSAKOKONAISUUS 1. Lisätty tarkennus uudisrakentamisvelvoitteeseen: Ostaja voi täyttää maanvuokrasopimukseen sisältyvän rakentamisvelvoitteensa myös siten, että ostaja rakentaa tai muuten toteuttaa vastaavaan palvelutuotantoon sopivat tilat kunnan hyväksymälle muulle kiinteistölle. Maanvuokrasopimuksen mukainen purkamisvelvoite pysyy kuitenkin tällöinkin voimassa. Tällaisessa tapauksessa Hykyn nykyinen palvelutuotanto jatkuu nykyisissä tai ostajan hankkimissa korvaavissa tiloissa nykyisin ehdoin kunnes uudet tilat ovat valmiit, ellei muuta sovita.

Tarkennus 2. Tarkennus vaadittuihin tarjouksen oheen liitettäviin selvityksiin

Tarjouspyynnön kohta 6 s.7: Muut osakokonaisuuksista riippumattomat tarjoukseen liitettävät selvitykset. Lisätty vaatimus selvityksestä: Hykyn kanssa yhdessä laadittu esisuunnitelma hoidon jatkuvuuden turvaamisesta omistajanvaihdoksessa.

 


 

Kohteissa tuotetaan tehostettua palveluasumista sekä kehitysvammaisten asumispalvelua. Kohteet sijaitsevat Asikkalan keskustassa, terveyskeskusalueen välittömässä läheisyydessä.

Tarjouskilpailun kohteet jakautuvat kahteen osakokonaisuuteen:
– Osakokonaisuus 1: Mäntyrinne 1 ja 2 (kohde 1) sekä Sinivuokko (kohde 2)
– Osakokonaisuus 2: Honkarinne

Tarjoajalla on velvollisuus tutustua kohteisiin ennen tarjousten jättämistä Asikkalan kunnan kanssa sovittavana ajankohtana. Tarjoajalla on velvollisuus tutustua kaikkiin kohteita koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjousasiakirjojen tulee sisältää:
– niiden osakokonaisuuksien tarjouslomakkeet, joihin tarjoaja antaa tarjouksen (liite 14 ja/tai liite 18)
– vapaamuotoinen yleisesittely tarjoajan liiketoiminnasta ja palvelutarjonnasta sekä
– suunnitelma toiminnoista/hankkeista, mitä kohteissa tullaan toteuttamaan sekä perustelut annetun tarjouksen keskeisistä hyödyistä Asikkalan kunnalle.

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi pdf-tiedostoina, aihekenttään otsikko ”Tarjous – sote-tuotantorakennusten myynti ja vuokraus” tai paperisena osoitteeseen Rusthollintie 2, 17200 Vääksy, Konsernipalvelut, kuoreen maininta ” Tarjous – sote-tuotantorakennusten myynti ja vuokraus”.

Tarjousten tulee olla perillä 12.3.2018 klo 12 mennessä.

Tarjouspyyntö Sote-kiinteistöjen ostosta ja vuokrauksesta PÄIVITETTY 7.3.2018

Liitteet:

Kaikkia osakokonaisuuksia koskevat liitteet:

Liite 1: Sote-kiinteistöjen sijainti (JPG)
Liite 2: Sote-kiinteistöjen palvelutuotantokuvaukset (PDF)
Liite 3: Sote-kiinteistöjen tehdyt remontit, korjaukset ja jäännösarvo (PDF)
Liite 4: Sote-kiinteistöjen neliöt ja neliövuokrat (PDF)
Liite 5: Sote-kiinteistöjen toteutumat vuosina 2015–2017 (PDF)

Osakokonaisuus 1: Mäntyrinne 1 ja 2 sekä Sinivuokko

Liite 6: Mäntyrinne 1 ja 2 maapohja (PNG)
Liite 7: Mäntyrinne 1 ja 2 pohjapiirrokset (PDF)
Liite 8: Mäntyrinne 1 asukkaiden sopimusmalli (PDF)
Liite 9: Mäntyrinne 2 asukkaiden sopimusmalli (PDF)
Liite 10: Mäntyrinne 1 ja 2 maanvuokrasopimusluonnos (PDF)
Liite 11: Sinivuokko maapohja (PNG)
Liite 12: Sinivuokko pohjapiirrokset (PDF)
Liite 13: Sinivuokko maanvuokrasopimusluonnos (PDF)
Liite 14: Tarjouslomake osakokonaisuus 1 (Mäntyrinne 1 ja 2 sekä Sinivuokko) PÄIVITETTY 12.3.2018 (DOCX)

Osakokonaisuus 2: Honkarinne

Liite 15: Honkarinne maapohja (PNG)
Liite 16: Honkarinne pohjapiirrokset (PDF)
Liite 17: Honkarinteen asukkaiden sopimusmalli (PDF)
Liite 18: Tarjouslomake osakokonaisuus 2 (Honkarinne) PÄIVITETTY 12.3.2018 (DOCX)

 


Kysymykset ja vastaukset koskien Asikkalan kunnan omistamien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoon tarkoitettujen rakennusten ostoa ja vuokrausta

Kysymyksiä saapui määräaikaan 6.3.2018 klo 12.00 mennessä 40 kappaletta. Alla on listattu saapuneet kysymykset ja vastaukset kysymyksiin.

Kysymys 1:

Ilmeisesti vain Honkarinteen tilat täyttävät tilavaatimukset, onko näin?

Vastaus: Honkarinteen osalta tilat täyttävät kaikilta osin tilavaatimukset. Mäntyrinteen ja Sinivuokon osalta kaikki tilavaatimukset eivät täyty. Tarjoaja on velvollinen selvittämään tarjoamiensa kohteisiin mahdollisesti liittyvät yksityisen palvelutuotannon toimiluparajoitukset tarjouspyynnön mukaisesti.

Kysymys 2:

Koska tilavaatimukset eivät täyty, tuleeko kyseeseen uudishanke Mäntyrinteen ja Sinivuokon osalta?

Vastaus: Koska tilat eivät täytyä vaatimuksia kaikilta osin, kyseeseen tulee uudishanke, jotta yksityinen palvelutuottaja voi operoida tiloissa.

Kysymys 3:

Onko kunnalla osoittaa uudishanketta varten tonttia vai tuleeko kohde rakentaa nykyisille tonteille?

Vastaus: Kunnalla on olemassa vapaata maapohjaa, joka on osoitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa varten.

Kysymys 4:

Voiko kyseeseen tulla osittain kohteiden peruskorjaus?

Vastaus: Purkuvelvoite koskee koko kohdetta. Purkaminen voidaan toteuttaa osissa, mikäli se turvaa palvelutuotannon jatkuvuutta.

Kysymys 5:

Onko mahdolliselle uudishankkeelle asetettu tarkempia ehtoja?

Vastaus: Uudiskohteille ei ole asetettu tarkkoja ehtoja. Perusvaatimuksena on, että rakentamisvelvoite tulee suorittaa maanvuokrasopimusluonnoksissa (liitteet 10 ja 13) asetettujen määräaikojen puitteissa ja uudiskohteiden tulee mahdollistaa myös puretuissa rakennuksissa tuotettujen palveluiden jatkuvuus. Uudiskohteet voivat tukea myös monipuolisempaa palvelutuotantoa. Lisäksi uudiskohteiden tulee sijaita Vääksyn taajamassa.

 Uusien korvaavien tilojen kapasiteetin mitoituksessa tulee huomioida purettavien kohteiden nykyinen käyttöaste ja kapasiteetti sekä ikääntyneiden palvelurakenteelle asetetut tavoitteet. Tavoitteena on kehittää yhteisöllistä asumista ja tähän liittyviä joustavia palveluita sekä vähentää ympärivuorokautisen palveluasumisen määrää. Lisätietoja tehostetun palveluasumisen sekä kehitysvammaisten autetun asumispalvelun nykypalvelutarpeista ja tavoitteista antaa Hyky. Hykyn yhteystiedot löytyvät tarjouspyynnön kohdasta 3.

Kysymys 6:

Uuden toimijan tulee hakea toimilupa tiloihin. Tällöin paikkamäärä voi muuttua. Tuleeko tarjoajan sitoutua tiettyyn paikkamäärään kohteiden osalta?

Vastaus: Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (Hyky), joka toimii palveluntuottajana kaikissa tarjouspyynnön kohteena olevissa tiloissa. Hyky palvelutuotannon järjestäjänä päättää palveluiden järjestämistavasta. Palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Hykyyn eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 7:

Onko Mäntyrinteessä asukkailla omat huoneet wc-tiloineen? Mikä on huonekoko?

Vastaus: Jokaisessa huoneistossa on omat WC-tilat. Mäntyrinteen huoneiden koot selviävät tarjouspyyntömateriaaleista kiinteistön pohjakuvista (liite 7: Mäntyrinne 1 ja 2 pohjapiirrokset).

Kysymys 8:

Onko Sinivuokossa asukkailla omat huoneet wc-tiloineen? Mikä on huonekoko?

Vastaus: Asukashuoneissa ei ole omia wc-tiloja. Sinivuokon huoneiden koot selviävät tarjouspyyntömateriaaleista kiinteistön pohjakuvista (liite 12: Sinivuokko pohjapiirrokset).

Kysymys 9:

Onko Honkarinteessä asukkailla omat huoneet wc-tiloineen? Mikä on huonekoko?

Vastaus: Jokaisessa asukashuoneistossa on omat WC-tilat. Honkarinteen huoneiden koot selviävät tarjouspyyntömateriaaleista kiinteistön pohjakuvista (liite 16: Honkarinne pohjapiirrokset).

Kysymys 10:

Onko niin, että Honkarinteessä on yhteensä 28 asukaspaikkaa?

Vastaus: Kyllä, Honkarinteessä on yhteensä 28 asukaspaikkaa.

Kysymys 11:

Kiinteistöjen irtaimisto ei kuulu hankintaan. Annetaanko tästä erikseen kauppahinta vai miten toimitaan?

Vastaus: Irtaimisto ei sisälly kauppahintaan. Mahdollisesta irtaimen omaisuuden myynnistä neuvotellaan erikseen varsinaisen kaupanteon jälkeen.

Kysymys 12:

Tuleeko hintaliitteet allekirjoittaa?

Vastaus: Tarjouslomakkeet, joissa tarjottavat hinnat annetaan, tulee allekirjoittaa.

Kysymys 13:

Kummassakin osakokonaisuudessa HYKY voi jatkaa operaattorina tiloissa, eikö näin? Voittaneen palveluntuottajan puolelta irtisanomisaika on 12kk.

Vastaus: Mäntyrinne 1 ja 2 sekä Sinivuokon osalta vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta uuden vuokranantajan puolelta. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Hyky) toimii tiloissa operaattorina niin kauan kunnes palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät kysymykset on kunkin osalta ratkaistu. Hyky antaa tarkemmat tiedot palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 14:

Siirtyykö nykyinen HYKY:n henkilöstö palveluntuottajalle vai neuvotellaanko tästä erikseen HYKY:n kanssa? Koskee tapauksia, että palvelutuotanto siirtyisi myös heti kaupan jälkeen voittaneelle tarjoajalle.

Vastaus: Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (Hyky), joka toimii palveluntuottajana kaikissa tarjouspyynnön kohteena olevissa tiloissa. Palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Hykyyn eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 15:

Onko HYKY ottamassa käyttöön palvelusetelin vai miten asiakkaat jatkavat asumista, jos palvelutuotanto siirtyy pois HYKY:ltä?

Vastaus: Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (Hyky), joka toimii palveluntuottajana kaikissa tarjouspyynnön kohteena olevissa tiloissa. Palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Hykyyn eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 16:

Toimittaisitteko tiedot nykyisestä henkilöstöstä?

Vastaus: Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (Hyky), joka toimii palveluntuottajana kaikissa tarjouspyynnön kohteena olevissa tiloissa. Palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Hykyyn eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 17:

Onko HYKY:n kanssa keskusteltu Honkarinteen vuokrauksesta?

Vastaus: Hykyn kanssa on keskusteltu Honkarinteen vuokrauksesta.

Kysymys 18:

Onko liitettäville selvityksille asetettu enimmäispituutta?

Vastaus: Selvityksille ei ole asetettu enimmäispituutta.

Kysymys 19:

Mitkä ovat nykyiset palveluiden hinnat: hoiva ja ateriat? Onko näille asetettu maksimiarvoa?

Vastaus: Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (Hyky), joka toimii palveluntuottajana kaikissa tarjouspyynnön kohteena olevissa tiloissa. Palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Hykyyn eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 20:

Tässä ei anneta palveluille hintoja, miten hinnat määräytyvät jatkossa?

Vastaus: Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä (Hyky), joka toimii palveluntuottajana kaikissa tarjouspyynnön kohteena olevissa tiloissa. Palvelutuotantoon liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Hykyyn eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa 3.

Kysymys 21:

Vahvistaisitteko vielä seuraavat vuokrahinnat:

Honkarinne HYKY:n kunnalle maksama vuokra 9 742,52€/kk

Honkarinne asukkaiden vuokra 387,75€/kk

Mäntyrinne I1 asukkaiden vuokra 333€/kk

Mäntyrinne II asukkaiden vuokra 338,55€/kk

Vastaus: Honkarinteen asukkaiden vuokrasuhde säilyy kuntaan ja asukkaiden vuokra on 387,75 euroa kuukaudessa.

Mäntyrinne 1 ja 2 asunnot ovat erikokoisia ja kokonaisvuokrat määräytyvät asuntojen koon mukaan. Neliövuokra on asunnoissa 11,10e/m2.

Kysymys 22:

Mitkä ovat Sinivuokon asukkaiden nykyiset vuokrat?

Vastaus: Sinivuokon neliövuokrat vaihtelevat asunnon koon mukaan välillä 16,02–20,62e/m2.

Kysymys 23:

Sinivuokon alakerrassa toimii nyt eläinlääkäri, onko HYKY tässäkin vuokralaisena?

Vastaus: Kyllä, Hyky on vuokralaisena.

Kysymys 24:

Tarjouksessa pyydetään antamaan vuokrahinta Honkalinnalle. Koskeeko tämä koko kiinteistöä ei asukasvuoksia?

Vastaus: Honkarinteestä on vuokrattavana ainoastaan operaattorille kuuluvat tilat. Asukkaiden huoneet on erotettu erikseen palvelutuottajan tiloista ja niiden osalta vuokrasuhde säilyy Asikkalan kuntaan.

Kysymys 25:

Honkarinne on kuitenkin ARA-kohde, miten tällöin valintaperusteena voi olla korkein neliövuokrahinta? Eikös tämä pitäisi mennä omakustannusvuokralla?

Vastaus: Omakustannusvuokra koskee asukasvuokria ja asukasvuokrat ovat irrotettu tarjouskilpailusta. Asukkaiden vuokrasuhde säilyy Asikkalan kuntaan edelleen.

Kysymys 26:

Varmistaisin vielä, tarjoaja vastaa kaikista purkukustannuksista?

Vastaus: Ostaja vastaa purkukustannuksista ja mahdollisista purkuun liittyvistä viranomaismaksuista.

Kysymys 27:

Tarjouspyyntöön tulee liittää selvitys, joka on tehty yhteistyössä HYKY:n kanssa. Voisiko tämän toimittamista siirtää seuraavaan vaiheeseen. Tällä aikataululla yhteisen ajan löytäminen HYKY:n kanssa on mahdotonta. Kuka HYKY:stä osallistuisi tämän suunnitelman tekoon meidän kanssa eli keneen olemme yhteydessä? Näkisimme, että tähän palataan jatkoneuvotteluvaiheessa. Vai laaditaanko suunnitelma ilman palveluntuottajan toimesta yksin?

Vastaus: Tarjouspyyntöön liitettävän selvityksen toimittamista koskevaa takarajaa on siirretty siten, että kyseisen liitteen voi lähettää maanantaihin 19.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Kysymys 28:

Honkarinteen vuokrasopimus: tulkintamme mukaan vuokrasopimus ei voi olla 5v +2v + 2v ilman rajoittamislain mukaista 12 kuukauden irtisanomisoikeutta vuosien 2020 ja 2021 aikana maakunnan toimesta. Tullaanko tämä ehto lisäämään vuokrasopimukseen kuten laki edellyttää?

Vastaus: Vuokrasopimuksen ehtoja tarkennetaan tarvittaessa siten, että ne täyttävät rajoittamislain mukaiset irtisanomisoikeudet.

Kysymys 29:

Sisältyykö Honkarinteestä tarjottavaan vuokraan kaikki kiinteistön kustannukset eli kyse on ns. bruttovuokrasopimuksesta, jossa kaikki kiinteistön kustannusvastuut ovat vuokranantajalla eli kunnalla?

Vastaus: Kyllä, kiinteistön kustannukset ovat vuokranantajalla lukuun ottamatta kiinteistöjen siivousta ja atk-palveluita.

Kysymys 30:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavat yritykset eivät ole arvonlisäverovelvollisia toiminnastaan. Mikäli verottaja katsoo tarjouspyynnön kohteena olevien kiinteistöjen olevan vuokraamisen tai omistusoikeuden siirtymisen seurauksena arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomassa käytössä, niin kuka vastaa mahdollisesta maksettavasta lyhentämättömästä arvonlisäverosta kiinteistön osalta?

Vastaus: Asikkalan kunta vastaa siinä tapauksessa maksettavasta lyhentämättömästä arvonlisäverosta kiinteistön osalta.

Kysymys 31:

Paljonko tarjouspyynnön kohteena olevissa kiinteistöissä on lyhentämätöntä arvonlisäveroa rakennuksittain eriteltynä?

Vastaus: Mäntyrinteen osalta lyhentämätöntä arvonlisäveroa on noin 28 000 euroa, mikäli kaupantekopäivä asettuu 30.4.2018. Sinivuokon osalta lyhentämätöntä arvonlisäveroa on noin 33 000 euroa, mikäli kaupantekopäivä asettuu 30.4.2018.

Kysymys 32:

Koska kiinteistöjen maanvuokrasopimuksissa edellytetään purkamaan nykyiset rakennukset kohdassa 4.2 ja purkaminen tapahtuu tarjoajan kustannuksella, onko rakennusten osalta tehty asbestiselvitystä ja/tai selvitetty paljonko purkaminen tulee kustantamaan?

Vastaus: Rakennuksiin ei ole tehty asbestiselvitystä eikä näin ollen arviota purkukustannuksista ole voitu tehdä.

Kysymys 33:

Paljonko asukaspaikkoja uudisrakennuksessa tulee olla? Kunnassa olevalla yksityisellä palveluntuottajalla on huomattavan paljon tyhjiä asukaspaikkoja tällä hetkellä ikääntyneiden hoivakodissaan?

Vastaus: Uusien korvaavien tilojen kapasiteetin mitoituksessa tulee huomioida purettavien kohteiden nykyiset käyttöasteet sekä palvelutuotannon tulevaisuuden kehityssuunnat. Tavoitteena on kehittää yhteisöllistä asumista ja siihen liittyviä joustavia palveluja sekä vähentää ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen määrää.

Lisätietoja tehostetun palveluasumisen sekä kehitysvammaisten autetun asumispalvelun nykyisistä käyttöasteista antaa tarvittaessa Hyky. Hykyn yhteystiedot löytyvät tarjouspyynnön kohdasta 3.

Kysymys 34:

Onko Asikkalan kunnalla osoittaa väistötiloja tarjoajalle vai voiko tarjoaja siirtää toiminnan uudisrakentamisen ajaksi esimerkiksi Lahteen tai Hollolaan?

Vastaus: Asikkalan kunnalla ei ole osoittaa väistötiloja. Tarjouspyyntöön on sisällytetty ehto, jonka mukaisesti ostaja voi täyttää rakentamisvelvoitteensa myös siten, että ostaja rakentaa tai muuten toteuttaa vastaavaan palvelutuotantoon sopivat tilat kunnan hyväksymälle muulle kiinteistölle. Tällaisessa tapauksessa Hykyn nykyinen palvelutuotanto jatkuu esimerkiksi nykyisissä tiloissa nykyisin ehdoin kunnes uudet tilat ovat valmiit, ellei muuta sovita. Uudisrakentamisvelvoitteeseen ja palvelutuotannon mahdollisiin väliaikaisjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä neuvotellaan yhdessä ostajan, Hykyn ja kunnan välisissä neuvotteluissa. Lähtökohtana on, että mahdollisista väliaikaisjärjestelyistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa palvelunkäyttäjille.

Kysymys 35:

Liitteen 4 mukaan Mäntyrinne 1:n asukkaat eivät maksa vuokraa kunnalle, vaikka tarjouspyynnössä todetaan, että kunta on vuokrannut asuinhuoneistoista erillisenä osana palvelutuotantotilat HYKY:lle ja liitteessä 8 eli vuokrasopimusmallissa vuokranantaja on myös vuokranantajana Asikkalan kunta. Maksavatko asukkaat siis kunnalle vuokraa ja paljonko asukasvuokrat ovat /kk?

Vastaus: Mäntyrinne 1:n osalta asukkaiden vuokrat maksetaan kunnalle ja asukkaiden vuokrasuhde on Asikkalan kunnan kanssa. Vuokramäärien osalta asiaa on tarkennettu kysymyksen 21 vastauksessa.

Kysymys 36:

Keneen Sinivuokon asukkaat ovat vuokrasuhteessa ja paljonko asukasvuokrat ovat /kk?

Vastaus: Sinivuokon asukkaat ovat vuokrasuhteessa Hykyyn. Asukasvuokrien määriä on tarkennettu kysymyksen 22 vastauksessa.

Kysymys 37:

Onko rakennuksista saatavilla tarkempaa erittelyä nykyisistä käyttökustannuksista kuin liitteen 5 tiedot?

Vastaus: Asikkalan kunnalla ei valitettavasti ole tarkempia erittelyitä nykyisistä käyttökustannuksista rakennusten osalta.

 Kysymys 38:

Liitteessä 4 on Mäntyrinne 1 ja 2:n yhteenlaskettu huoneisto lkm 39 (27+12), kun tarjouspyynnössä sanotaan Mäntyrinne 1 ja 2:ssa olevan yhteensä 48 asuntoa. Kumpi pitää paikkaansa?

Vastaus: Kohteessa Mäntyrinne 1 ja 2 on yhteensä 48 asuntoa. Mäntyrinne 2:ssa 12 asuinhuonetta on tällä hetkellä intervallikäytössä. Mäntyrinne 1:ssä puolestaan kolme asuinhuoneista ovat muun toiminnan käytössä.

Kysymys 39:

Kuinka paljon asukkaita Mäntyrinne 1 ja 2:ssa sekä Honkarinteessä on tällä hetkellä? Entä Sinivuokossa?

Vastaus: Mäntyrinne 1:ssa on tällä hetkellä 20 asukasta, Mäntyrinne 2:ssa 12 pysyvää asukasta ja 10 arviointi-kuntoutus-asiakasta. Honkarinteessä on 28 asukasta. Sinivuokossa on tällä hetkellä 14 asukasta.  

Kysymys 40:

Onko Mäntyrinne 1 ja 2:ssa sekä Honkarinteessä yhteistä talotekniikkaa (lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesi)?

Vastaus: Honkarinteessä on oma talotekniikkansa lämmityksen, ilmastoinnin, sähkön ja veden osalta.

 Mäntyrinne 1 on oma talotekniikkansa vastaavasti lämmityksen, ilmastoinnin, sähkön ja veden osalta. Mäntyrinne 2:n talotekniikasta lämpö, vesi ja sähkö tulevat teknisesti Asikkalan kunnan omistukseen jäävästä Oltermannista. Mäntyrinne 2:ssa on oma ilmastointinsa.

Kiinteistöillä on yhteinen sprinkler-keskus, joka koskee koko terveyskeskuksen aluetta. Kunta vastaa sprinkler-keskuksen ylläpitokustannuksista.