Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Tässä noudatetaan samaa ajatusta kuin oppivelvollisuuden suorittamisessa: Esiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista vaan vanhemmat voivat myös itse järjestää lapsen opetuksen ja kasvatuksen niin, että esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Huoltajalla on vastuu lapsen osallistumisesta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta.

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, sekä kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja vahvistamme oppimisedellytyksiä, sekä kehitämme yhdessä toimimisen taitoja ennen kouluikää. Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä. Tärkeää on myös avoin ja luonteva yhteistyö huoltajien kanssa.

Järjestämme esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa, noin 4 tuntia päivässä ja noudatamme pääsääntöisesti koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusryhmämme toimivat pääsääntöisesti päiväkodeissa.

1.8.2016  voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestetään esiopetusikäiselle lapselle myös siinä tapauksessa, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tee myös varhaiskasvatushakemus.

Esiopetuspaikkaa myönnettäessä huomioimme lapsen hoidon ja esiopetuksen kokonaisuuden. Pyrimme sijoittamaan lapsen koulualueiden mukaan kotia lähinnä olevaan esiopetuspaikkaan.

Esiopetus alkaa ma 13.8.2018.

ESIOPETUKSEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 2018–2019 

Esiopetus alkaa             ma 13.8.2018

Syysloma                        22. – 28.10.2018 (vko 43)

Vapaapäivä                     pe 7.12.2018

Joululoma                       22.12.2018–6.1.2019

 

Esiopetus alkaa             ma 7.1.2019

Talviloma                        25.2.–3.3.2019 (vko 9)

Esiopetus päättyy          ke 29.5.2019

 

Asikkalan kunnan esiopetussuunnitelma 2016

Sähköinen asiointi

Esiopetuspaikat 2018-2019

ESIOPETUSKULJETUKSET

Esiopetuskuljetukset järjestämme koulukuljetusten yhteydessä. Tämä vaikuttaa esiopetuksen alkamisaikaan toimipaikoittain. Pääsäännöt kuljetusperiaatteissa ovat:

  • jos esiopetusmatka kotoa tai varhaiskasvatuslain mukaisesta hoitopaikasta esiopetuspaikkaan on alle kolme (3) kilometriä, kunta ei järjestä kuljetuksia, vaan ne ovat vanhempien vastuulla
  • tästä voidaan poiketa harkinnanvaraisten kuljetusten perusteella joko määräaikaisena tai toimintakaudeksi: vaarallinen tie, lapsen tai vanhemman sairaus tai vamma sekä jos perheessä on kolme alle kouluikäistä lasta
  • kuljetusetuuden piiriin kuuluvan lapsen omavastuinen matka kotoa taksireitille tai päätien varteen voi olla enintään yhden kilometrin
  • kuljetusetuus koskee vain esiopetuskuljetuksia: jos lapsi on ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen varhaiskasvatuksessa esiopetuspaikassa, hänellä ei ole kuljetusetuutta
  • mikäli lapsella ei ole tarvetta esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, määrittää myös kouluunottoalueet maksuttomat kuljetukset. Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen em. kriteerein vain läheiseen esiopetuspaikkaan lähikouluperiaatteella.

 

Esiopetuskuljetuksiin on oma hakemus, joka löytyy Lomakkeista. Toivomme kuljetushakemukset esiopetushakemuksen mukana varhaiskasvatustoimistolle, jotta voimme antaa tiedot reittisuunnitteluun. Kuljetuspäätökset teemme heti, kun koulukuljetusten aikataulut ja reitit ovat varmentuneet.