VYK lukion ilmailulinja

Vääksyn Yhteiskoulun ilmailulinja

Tervetuloa tutustumaan ilmailulinjaan!

 

Kutsut pääsykokeisiin ovat lähteneet viikolla 14. Jos kirje on viipynyt matkalla tai et ole saanut meiltä kirjettä, ole yhteydessä opoon:

 

Suvi Niemeläinen +358 44 7780 414

suvi.niemelainen@asikkala.fi

 

Pääsykokeet käynnistyvät 19.4.2021 ja jatkuvat aina toukokuun alkuun.

 

Kiitos yhteistyöstä! Pysytään terveinä!

 

 

 

Oletko kiinnostunut liikennelentäjän, sotilaslentäjän tai lennonjohdon ammateista?                

Haaveiletko ammatista ilmailun parissa? 

 

Tutustu myös:

Ilmailulinjan kotisivut

 

Lukion esittelysivut

Lukioon hakijalle

 

 

Haku ilmailulinjalle

Jos olet kiinnostunut liikennelentäjän, sotilaslentäjän tai lennonjohtajan ammateista tarjoamme sinulle mahdollisuuden edistää alan koulutuksessa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia lukiomme opiskelijana.

Otamme linjalle vuosittain 25 ilmailusta ammattina kiinnostunutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta, jossa valintakriteereinä ovat aiempi opiskelumenestys sekä haastattelu.

Opiskelijoille tarjotaan ilmailun perus- ja ammatillista koulutusta simuloivia kursseja. Kursseilla tuetaan lentäjän ja lennonjohtajan ammattien edellyttämiä valmiuksia. Suoraan lentämiseen liittyvien kahdeksan kurssin lisäksi valittavanasi on kahdeksan aineenopetuksen soveltavaa ilmailu-oppiaineen kurssia.

Oppimääriä ja oppimista tuetaan lentosimulaatio-opetuksella ja tutustumisilla ammatti-ilmailun yksiköihin sekä ilmailun ammattiin ja koulutukseen liittyvällä informaatiolla. Kurssien puitteissa voit suorittaa myös omakustanteisina UL-, LAPL(A) tai PPL(A) lentolupakirjat.

Ilmailun opetustoiminnasta vastaavat lennonopettajat ja lukion aineenopettajat. Syventävien kurssien osalta käytetään myös vierailevia alan ammattilaisia. Ilmailun yhteistyötahoina Vääksyn Yhteiskoulun kanssa toimivat Päijät-Hämeen ilmailuyhdistys PHIL ry yhteistoiminnassa ilmailun ammatillisten koulutustahojen kanssa.

Haku

A. Ilmailulinjalle hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukion yleinen keskiarvoraja on 7.

B. Tämän lisäksi pyydämme jokaista hakijaa täyttämään koulumme kotisivuilla (alla) lisätietolomakkeen. Lisätietolomakkeen tiedot antavat pääsykoehaastattelua varten pohjatietoja, joita ei yhteishausta välttämättä vielä ole saatavilla. Erityisesti pyydämme hakijaa lisätietolomakkeella selvittävän hakuunsa vaikuttaneita seikkoja (erityisperustelut, miksi haet ilmailulinjalle jne).

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka on haastattelu. Haastattelun maksimipistemäärä on 10. Pääsykokeet pidetään huhti- toukokuun aikana. Jokaiselle hakijalle lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeeseen.

C. Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin (alla) osoitteeseen: Vääksyn Yhteiskoulun lukio, opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen, Koulukuja 2, 17200 Vääksy.

Ainevalintakortin täyttöohje

Ainevalintakortti lv 2021

Sähköinen lisätietolomake

Lukion kurssiopas LV 1920

Asuntoasiat
Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa, mutta asuntoasioissa auttaa Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaava Etelä-Päijänteen OP:n Kiinteistökeskus ja siellä Kimmo Halttunen 0102547956. Käytännössä olemme toimineet niin, että haastatteluissa (pääsykokeet) olemme opiskelijoiksi pyrkiviltä kysyneet asuntotarpeesta ja onko kiinnostunut esim. soluasumistyyppisistä ratkaisuista. Pääsykokeiden jälkeen olemme antaneet alustavan tiedon Kimmo Halttuselle, joka on parhaansa mukaan pyrkinyt huomioimaan tulevan asuntotarpeen.

Kukaan ei ole vielä asunnotta jäänyt!

Edullisimmaksi asuminen luonnollisesti muodostuu, jos on valmis jakamaan asunnon ja vuokrakulut toisen ilmailulinjalaisen kanssa. KELA:n sivuilta löytyy asumislisän hakuun tietoa.

 

 

 

 

ILMAILU OPPIAINEENA

Otamme joka vuosi 20-25 uutta ilmailijaa innokkaaseen ja motivoituneeseen opiskelijajoukkoomme.

Ilmailusta harrasteena ja ammattina kiinnostunut saa teoreettisen tietopohjan sekä ammatissa ja harrasteessa tarvittavia taidollisia valmiuksia.

Oppiaine tarjoaa kokemuksellista tietoa ammatillisista koulutusväylistä, työn ominaispiirteistä vaatimustasoineen.

Ilmailun opetus kehittää ammatillisten jatko-opintojen edellyttämiä yleisiä valmiuksia.

Monialaiset oppisisällöt tukevat ammatillisen koulutuksen edellyttämää kokonaispersoonallisuutta.

Monialaisuudesta johtuen oppiaine tarjoaa muuta opetusta tukevaa ja oppiaineiden välistä integrointia suosivaa syventävää tietoainesta.

 

OPETUKSEN TAVOITTEET

Opiskelija oppii perustiedot ja –hallinnan ilmailussa tarvittavista teoreettisista oppiaineista ja kykenee hyödyntää niitä ilmailun jatko-opinnoissa ja kehittyy ilmailun syventävien oppimäärien kautta ilmailun jatko-opinnoissa ja ammateissa tarvittavien valmiuksien suhteen sekä saa perustiedot ilmailun ammattien ominaispiirteistä, koulutusväylistä, vaatimustasoista ja hakumenettelyistä.

 

ILMAILU LUKION AINEENOPETUKSESSA

Ilmailun soveltavat kurssit

Ilmailun sisältöjä sovelletaan aineenopetukseen, tuetaan ja kehitetään: ammatillisen koulutuksen edellyttämiä yleisiä valmiuksia sekä varmennetaan ja syvennetään Ilmailu –oppiaineen perustietoainesta

Ilmailun OPS -kokonaisuudessa on tehty arvioinnin sekä tarvittavien muutosehdotusten osalta yhteistyötä ammatillisten koulutustahojen kanssa .

Lupakirjaan johtavan UPL, LAPL(A) tai PPL(A) lento-osan voi suorittaa omakustanteisena lukion kurssina.

PPL(A) kurssi hyväksytään myös suorituksena Suomen Ilmailuopiston koulutuksessa.

Ilmailuoppiaineen lentämisen ja lennonjohtamisen perus- ja syventävien teoriakurssien sekä lento-osakurssien kokonaismäärä on  kahdeksan. Lento-osissa on myös kaksi eri laajuista tutustumiskurssivaihtoehtoa.

Ilmailuosioiden opiskelun tavoitteena on ensisijaisesti ammatillinen motivointi.

Harrastelentäjän lupakirjan (UPL), LAPL(A) tai yksityislentäjän PPL(A) lupakirjan suorittaminen

toimii ennen kaikkea motiivia vahvistavana elementtinä (LAPL(A) ja PPL(A) on myös hyväksi laskettava suoritus ammatillisessa lentäjäkoulutuksessa).

Myös UPL -lupakirja voidaan “päivittää” 15 h koulutuksella LAPL(A) lupakirjaksi

Aineenopetuksen osalta on valittavissa seuraavat kurssit:

Ilmailufysiikka, ilmailumatematiikka, ilmailupsykologia, ilmailuenglanti, ilmailuhistoria, ilmailumaantieto, ilmailuliikunta sekä ilmailun viestinnän kurssikokonaisuus.

 

IL1: Lentämisen teorian perusteet 1

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa mitattavan perus tietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista

• kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

• lennonteoria; aerodynamiikka

• lennonteoria; ohjausoppi

• lennonteoria; simulaatioharjoitukset

• ilmailun säädökset

• sääoppi

 

IL2. Lentämisen teorian perusteet 2

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa mitattavan perustietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista

• kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

• ihmisen suorituskyky ja rajoitukset

• lentosuunnistus

• lentotoimintamenetelmät

• lentokonerakenteet-, moottorit, mittarit

• radioliikenne, radiotekniikka ja radiomääräykset

• simulaatioharjoitukset

 

IL3. Ilmailun syventävä kurssi 1

Opiskelija saa tietoja ja valmiuksia kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle

• kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia

• kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

• johdanto mittarilentoon

• johdanto radiosuunnistusmenetelmiin

• johdanto lähestymismenetelmiin

• johdanto englantiin ilmailukielenä

• simulaatioharjoitukset

 

IL4. Ilmailun syventävä kurssi 2

Opiskelija saa lentämiseen ja lennonvarmistusalaan liittyvien harjoitusten ja teoreettisentiedon kautta ammatillisen koulutukseen sekä ammattiin liittyviä syventäviä tietoja ja valmiuksia.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle

 • kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia
 • kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

 • johdanto sotilaslentämisen menetelmiin
 • johdanto liikennelentämisen menetelmiin
 • simulaatioharjoitukset

IL5. Ilmailun syventävä kurssi 3

Opiskelija saa perustietouden ilmailun ammateille asetetuista vaatimuksista, koulutusväylistä sekä työnkuvasta. Kurssi voi jakautua vierailuosioista johtuen useammalle lukuvuodelle.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää ja tunnistaa ilmailun ammatillisen ja koulutuksellisen kentän ja vaatimustason erityispiirteineen

Keskeiset sisällöt:

 • vierailut alan oppilaitoksiin
 • vierailut alan yrityksiin
 • tiedot koulutusväylistä eri ilmailun ammatteihin

 

ILMAILUN SOVELTAVAT OMAKUSTANTEISET KURSSIT (IL 6-8)

 

IL6. Harrastelentäjän lupakirjan lento-osa 1

Opiskelija suorittaa vapaaehtoisena, omakustanteisena kurssina PPL, UPL tai LAPLharrastelentäjän lupakirjan lento-osan yhden kurssin laajuisena kokonaisuutena.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • täyttää harrastelentäjän lupakirjan edellyttämät lentokoulutusvaatimukset

Keskeiset sisällöt:

 • lentokoulutus
 • teorian kertaus, syventäminen
 • simulaatioharjoitukset

 

IL7. Harrastelentäjän lupakirjan lento-osa 2

Opiskelija suorittaa vapaaehtoisena, omakustanteisena kurssina PPL, UPL tai LAPL harrastelentäjän lupakirjan lento-osaan liittyvät ilmailuhallinnon edellyttämät teoriakokeet sekä lisäteoriat kurssin laajuisena kokonaisuutena.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • täyttää harrastelentäjän lupakirjan edellyttämät teoreettiset lentokoulutusvaatimukset

Keskeiset sisällöt:

 • teorian kertaus, syventäminen sekä tarvittava lisäteoria
 • simulaatioharjoitukset
 • Ilmailuhallinnon edellyttämät teoriakokeet

 

IL8. Harrastelentäjän tutustumiskurssin lento-osa

Opiskelija suorittaa vapaaehtoisena, omakustanteisena kurssina UPL tai LAPL harrastelentäjän tutustumiskurssin lento-osan yhden kurssin laajuisena kokonaisuutena.

Opiskelija voi halutessaan jatkaa lento-osaa lupakirjan edellyttämälle vaatimustasolle, jolloin kurssi yhteensä vastaa IL 6-7 kokonaisuutta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • täyttää harrastelentäjän yksinlentovaiheeseen edellytetyt kriteerit

Keskeiset sisällöt:

 • lentokoulutus
 • teorian kertaus ja syventäminen
 • yksinlentovaihetta edellyttävät teoriakokeet

 

IL9. Ilmailuenglanti

Kurssin tavoitteena on opiskelija

 • kehittyy käytännön suullisessa ja kirjallisessa kielitaidossa
 • vahvistaa englanninkielen opiskelun motiiviaan ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä
 • kehittyy ilmailun ammattisanastoon liittyvien ammatillisten perusvalmiuksien suhteen

Keskeiset sisällöt:

 • keskustelutilanteet
 • kuullun ymmärtäminen; kielen ääntämys eri kulttuureissa, vaativissa kuulemisolosuhteissa
 • johdanto ilmailuenglantiin

 

IL10. Ilmailumatematiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee matematiikan avulla erilaisten suhteiden ja niissä olevien muuttujien hahmottamiseen
 • motivoituu harjoitusten kautta matematiikan opiskeluun ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä

Keskeiset sisällöt:

 • mittayksiköiden väliset suhteet ja muuntaminen
 • nopeuden, ajan, etäisyyden välisen suhteen hahmottaminen
 • nopeat laskutoimitukset päätöksentekoprosessin osana
 • trigonometristen funktioiden merkitys lentosuorituksissa.

 

IL11. Ilmailufysiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää fysiikan keskeisimmät käsitteet
 • hallitsee aerodynamiikan peruskäsitteitä
 • osaa peruskäsitteiden kautta tarkastella käytännön ongelmia
 • motivoituu fysiikan opintoihin

Keskeiset sisällöt:

 • Ilmakehään liittyvät fysiikan ilmiöt; ilmanpaine, ilman tiheys
 • massa ja paino käsitteinä
 • staattinen -, dynaaminen – ja kokonaispaine käsitteinä
 • virtaus fysiikan ilmiönä; laminaarinen, turbulenttinen, rajakerros
 • painovoima, nostovoima, vastus
 • vakavuus, stabiliteetti

 

IL12. Ilmailupsykologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää psykologiaan liittyvien perustietojen olennaisen merkityksen niin lentäjän kuin lennonjohtajankin työnkuvassa

Keskeiset sisällöt:

 • pelon ja stressin synnyttämät jännitystilat.
 • väsymystilat ja niiden vaikutus suorituksiin
 • jännitys- ja pelkotilat, paineensietokyky
 • sosiaalinen vuorovaikutus
 • ryhmä- ja tiimitoiminta
 • viestintä ja kommunikaatio
 • toimintakulttuuri
 • johtamisjärjestelmä
 • päätöksenteko
 • työolosuhteet

 

IL13. Ilmailuhistoria

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee hahmottamaan ilmailun toimintaympäristöä historian kautta; Da Vincistä ilmaliikenteen tulevaisuuden visioihin:

Keskeiset sisällöt:

 • lentokoneen kehitysvaiheet
 • lennonvarmistusalan kehitysvaiheet
 • ilmaliikenteen kehitysvaiheet kokonaisuutena
 • siviili- ja sotilasilmailun erot ja yhtäläisyydet
 • ilmaliikenteen tulevaisuus

 

IL14. Ilmailumaantiede

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa maantieteeseen liittyviä ilmailulle keskeisiä peruskäsitteitä
 • tunnistaa eri kulttuurien ominaispiirteitä

Keskeiset sisällöt:

 • maan koordinaattijärjestelmä; suunnat, eranto
 • aikavyöhykkeet ja niiden määritys
 • Karttojen käyttö ja kartan tehtävät eri projektioineen
 • pituus- ja leveysasteet, pikku- ja isoympyrät
 • suursäätila ja sen ilmiöt
 • ilman kiertoliike suursäätilassa /vapaassa ilmakehässä
 • korkeapaineen ja matalapaineen mekanismit
 • matkailumaantieto
 • eri kulttuurien tuntemus

 

IL15. Ilmailuliikunta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää fyysisen kunnon ja siihen liittyvien terveellisten elämäntapojen korostetun merkityksen ilmailun ammateissa
 • tietää terveelliseen elämään ja fyysiseen kuntoon vaikuttavat keskeiset tekijät
 • motivoituu omakohtaiseen liikuntaharrastukseen ja muihin terveellisiin elämäntapoihin

Keskeiset sisällöt:

 • liikuntaharjoitukset; joukkueurheilu sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä
 • näkökyky, kuulo, hapenottokyky, hengityselinten toimivuus, sydämen toiminta, verenpaine määräävinä terveystekijöinä
 • ravinnon erityismerkitys terveydelle ilmailun ammateissa (sydän, verisuonet, verensokeri)
 • lääkkeiden, alkoholin, tupakan ja muiden huumeiden välttämisen korostunut merkitys ilmailun ammateissa
 • kuntotestaukset
 • ilmailulinjan vapaaehtoisen/ kerhopohjaisen liikuntaharrastuksen koordinointi

 

IL16. Ilmailun viestintäkurssi

Yhden kurssin laajuinen kokonaisuus, joka voidaan jakaa kahden eri aineenopetuksen osuuksiin. Kurssit voivat toimia kiinteässä vuorovaikutuksessa tai tarpeen mukaan erillisinä toimintoina. Kurssien sisällöt ja tuotokset tukevat ilmailulinjaan liittyvän tiedotuksen ja markkinoinnin sekä julkaisutoiminnan toteutusta.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan

 • sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä tapahtuvan työskentelyn ja yhteisten päämäärien kautta
 • kirjallisen ja suullisen ilmaisun kehittäminen keskeisenä ilmailun ammatillisena välineenä.
 • motivoituu äidinkielen opiskeluun ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä

Keskeiset sisällöt:

 • toimituksellisen, tiedotukseen ja markkinointiin liittyvän sisällön tuottaminen
 • tiedotukseen ja markkinointiin liittyvä graafinen suunnittelu

 

 

Päijät-Hämeen Ilmailuyhdistys eli tuttavallisesti “PHIL” huolehtii ilmailu-oppiaineen toteutuksesta ja sisältöjen sekä opetusjärjestelyiden kehittämisestä yhdessä lukion aineenopettajien kanssa. PHIL:in yhteistyötahona opetuksessa on lentokoulutusyritys Blue Skies Aviation Oy. Se on Suomen Ilmailuopistossa liikennelentäjäkoulutuksen saaneiden lennonopettajien muodostama koulutusorganisaatio. Tämän yhteistyön kautta ilmailulinja profiloituu yhä tarkemmin ammatilliseen koulutukseen valmentavaksi. Profilointi kohdentuu niin teoria- kuin lennonopetuksenkin toteutukseen ja metodeihin.