Kiusaamisen vastainen toiminta ja järjestyssäännöt

KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA

 

LÄHTÖKOHTA

Jokaisella Vesivehmaan koulun oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä ja minimoida koulukiusaamista kouluvuoden aikana.

 

MÄÄRITTELY

Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun.

Kiusaaminen voi olla tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takana päin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista.

Kiusaamistilanne ei ole yleensä tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön suhteessa kiusaajaan.

 

Koulukiusaaminen on monisyinen ilmiö, jossa ei ole yhtä ainoaa, oikeaa toimintamallia, vaan tilanteita selvitetään tapauskohtaisesti.

Koulumme ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä eri tavoin, joita ovat mm. kummitoiminta, valistaminen, erikoistoimintajoukot, pari- ja ryhmätyöt, oppilaskuntatoiminta välituntivalvonta, oppimiskeskustelut (huoltajat + oppilas + opettaja) sekä kasvatuskeskustelut.

 

Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat usein hetkellisiä, eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama oppilas.

 

Oppilaiden välisessä toiminnassa on tärkeää erottaa leikinomainen kiusoittelu, härnääminen ja kahinointi varsinaisesta kiusaamisesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että koulukiusaamisessa on aina kyse subjektiivisesta kokemuksesta ja osapuolet voivat kokea tilanteen eri tavalla.

 

JOS HUOMAAT KIUSAAMISTA
• Kerro aikuiselle, jos huomaat kiusaamista.
• Uskalla olla kiusatulle kaveri, älä jätä häntä yksin.  Älä koskaan ole kiusaajan puolella.
• Rohkaise kiusattua kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle, voit myös itse tarjoutua kertomaan hänen puolestaan.
• Jos olet kiusattu, pyri löytämään ystävä, jonka kanssa tunnet olosi turvalliseksi.
• Kiusaamistilanteessa sano päättäväisesti ja tarkasti, mistä et pidä: ”Jätä minut rauhaan, koska en pidä siitä, että sinä…”   Tai:  ”Jätä hänet rauhaan, koska noin et saa tehdä.”

 

TOIMINTAOHJEET

Kun koulun aikuinen saa tiedon yksittäisestä riidasta tai konfliktista, tilanne pyritään ratkaisemaan välittömästi. Aikuinen keskustelee ja auttaa lapsia sopimaan asian. Lupaus, että teko ei toistu.

Tavoitteena on, ettei tilanne jatku, eikä ajaudu ajan myötä kiusaamiseksi.

Luokissa käsitellään ja keskustellaan kiusaamisesta oppilaiden kanssa.

Kun havaitaan kiusaamista, siihen puututaan heti. Toiset aikuiset auttavat.

Esille tulleet kiusaamistapaukset käsitellään seuraavanlaisesti:
– Keskustellaan sekä kiusatun että kiusaajan kanssa yksin.
– Tilannekohtaisesti keskustellaan osapuolten kanssa yhdessä.
– Ilmoitetaan kummankin osapuolen kotiin.
– Tilannetta seurataan yhdessä sovittu viikkomäärä, jonka jälkeen on seurantakeskustelu osapuolten kanssa.

 

  1. Jos kiusaaminen on loppunut ja tilanne on rauhoittunut, sovitaan mahdollisista jatkokeskusteluista. Välituntivalvojat ja koulun aikuiset seuraavat tilannetta.

2. Jos kiusaaminen on jatkunut, kutsutaan huoltajat koululle, keskustellaan kaikki osapuolet yhdessä.           Asiasta voidaan ilmoittaa luokan kaikille huoltajille ja oppilaille, koskettaahan kiusaaminen koko luokkayhteisöä.

Tilanteen vielä jatkuessa asia viedään oppilashuoltoryhmään. Muut tilanteen hoitoon osallistuvat tahot voivat olla tällöin perhetyöntekijä, psykologi, kuraattori, poliisi.

Kiusaamisen jatkuessa käytetään koulun rankaisukeinoja.

 

Jos sekä koulu että koti ottavat kielteisen kannan kiusaamiseen, auttaa se kiusaamisen vastaisessa taistelussa. Puhu lapsesi kanssa kiusaamisesta: kiusataanko jotakuta luokassa tai onko joku yksin ja eristetty kaveripiiristä? Ota yhteyttä kouluun, jos koet, että lapsesi on jollakin tavalla osallisena kiusaamiseen.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Oppilaan velvollisuus on tehdä tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. (PL 35§)

2. Oppilas saapuu oppitunneille ajoissa.

3. Välitunnit vietetään ulkona koulun alueella. Sopiva pukeutuminen huomioidaan
niin ulko- kuin sisätiloissakin.

4. Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.  Kiusaaminen on kielletty, samoin
kiroileminen ja rumien sanojen käyttäminen.

5. Rajut, väkivaltaiset ja vaaralliset leikit, kivien ja lumipallojen heittäminen
sekä puissa ja kattojen päällä kiipeileminen on kielletty.

6. Koulun sisätiloissa ei juosta eikä metelöidä.

7. Koulun omaisuutta sekä koulutarvikkeita tulee käsitellä huolellisesti.
Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai muulle
henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti
aiheuttamansa vahingot.

8. Kouluun kuulumattomattomia,  esineitä, kuten esim. karamelleja, purukumia, teräaseita, tulitikkuja ja sytyttimiä ei tuoda kouluun.

9. Kännykästä ja muista arvoesineistä oppilas on itse vastuussa. Koulussa kännykkä pidetään äänettömänä omassa repussa.

10. Ruokailu tapahtuu rauhallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.

11.    Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä.
Polkupyöriä säilytetään pyörätelineessä koulupäivän ajan. Taksipysäkillä ja koulutaksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja hyviä tapoja.

12. Kaikkia koulussa työskenteleviä aikuisia on toteltava.
Koko henkilökunta valvoo järjestyssääntöjen noudattamista.