Palaute ja vaikuttaminen

Osallistu, vaikuta

Vaikuttaminen omassa kunnassa edellyttää ennen kaikkea viitseliäisyyttä ja omaa tahtoa.
Keinot vaikuttamiseen löytyvät, kun ensin päätetään tavoite: mihin halutaan vaikuttaa ja miten.

Tässä kerrotaan joistakin kuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Luettelo ei ole kattava.

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääset vaikuttamaan  parhaiten silloin, kun asioita valmistellaan. Kun lopullinen päätös asiasta on tehty, ovat vaikuttamiskeinot rajalliset. Kunnan kehittämiseen osallistuminen edellyttää asukkaalta aktiivisuutta.

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kuntalain mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti

  • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
  • järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa
  • tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia
  • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksen tekoa
  • järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa
  • avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä
  • järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä

Anna palautetta

Palautteen voit tehdä vapaamuotoisesti kirjeitse ja sähköpostilla.

Tai käytä palautelomaketta. Sen voit täyttää kunnan internet-sivuilla.

Palautelomakkeella voi ottaa kantaa mihin tahansa kunnan käsiteltävänä olevaan asiaan sekä esittää kysymyksiä.

Palautelomake

Palautteen voi osoittaa asiaa käsittelevälle päätöksentekoelimelle tai viranhaltijalle.
Jos et ole varma, kenelle palaute tulee lähettää, voit osoittaa sen kunnanhallitukselle. Palautteita vastaanottavat henkilöt huolehtivat siitä, että viesti menee perille oikeaan osoitteeseen. Palautteen luonteesta riippuen lähettäjä saa vastauksen pyytämällään tavalla joko kirjallisena, sähköpostitse tai puhelimitse.

Voit tehdä kunnan toimintaan liittyviä kysymyksiä internetsivuilla olevalla kysymyspalstalla: Kysy kunnalta

 

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Äänestä

Kysy ja keskustele

Tee aloite

Seuraa kunnan päätöksentekoa

Muutoksenhaku päätöksiin

 

Lisää tietoja

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista löytyy tietoa eri oppaista ja internetistä.
Kirjastossakin tarjolla runsaasti tietoa.

•  Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas. Suomen Kuntaliitto 2009.

  Kuntalaisaloite.fi -palvelu. Oikeusministeriö.

Palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita, kerätä tekemääsi aloitteeseen osallis-tujia, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä osallistua omaan kuntaasi tehtyihin aloitteisiin. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta.

•  Kansalaisaloite.fi –verkkopalvelu. Oikeusministeriö.

Palvelussa voit tehdä, kannattaa ja seurata kansalaisaloitteita. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta.

Asikkalan kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kansalaisaloitteiden edustajille jättää oma keräyslaatikko kirjaston tiloihin, jotta kansalaiset voivat käydä jättämässä paperisen kannatusilmoituslomakkeen.

•  Otakantaa.fi-palvelu.  Oikeusministeriö

Otakantaa.fi-palvelu tarjoaa tuota kaikkea monipuolisten työkalujen kera osallistumiseen, keskusteluun ja kansalaisten, järjestöjen sekä hallinnon väliseen vuorovaikutukseen. Ennalta määrättyjä keskusteluja tai aihealueita ei ole, vaan sinä voit vaikuttaa itse Otakantaa.fi-palvelun sisältöön.

Otakantaa.fi-palvelussa virkamiehet, kansalaiset ja järjestöt voivat nostaa asioita yhteiseen käsittelyyn luomalla hankkeen. Sen voi rakentaa erilaisista osallistumistavoista, kuten keskusteluista, kyselyistä ja suorasta verkkokeskustelusta (chat).
Demokratiatietopankista löydät tietoa demokratiasta ja sen peruskäsitteistä, kansalaisten oikeuksista, kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavoista, kansalaisyhteiskunnasta sekä alan tutkimuksesta.
www.otakantaa.fi > demokratiapankki

•  Eurooppalainen kansalaisaloite. Euroopan komissio.

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyydetään Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus aiheesta, joka kuuluu EU:n toimivaltaan. Kansa-laisaloitteella on oltava yhteensä vähintään miljoona allekirjoittajaa, jotka asuvat vähintään seitsemässä EU-maassa (27 jäsenvaltion EU:ssa).