Vanhus-, vammais- ja veteraanineuvoston toimintaohjelma

Hyväksytty Khall 16.12.2013

Voimaantulo 1.1.2014

1 § Toiminta-ajatus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti
ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä sekä veteraaneja koskevissa asioissa.

2 § Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja toimikausi

Asikkalan kunnassa on vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka kunnanhallitus asettaa. Jäsenet
neuvostoon valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi.

Vanhus- ja vammaisneuvostoon jäseniksi kutsutaan vanhusjärjestöjen, vammaisjärjestöjen
ja Asikkalassa toimivien veteraanijärjestöjen edustajat sekä seurakunnan edustaja ja
Peruspalvelukeskus Oivan edustaja.

Kunta nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon omat edustajansa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhus- ja vammaisneuvoston ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen
nimeämä jäsen ja muutoin neuvoston puheenjohtaja.

3 § Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät

Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen
väestön tukemiseksi tehtävän suunnitelman valmistelussa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden
ja laadun arvioinnissa.

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa myös kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan niissä asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri
aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto
voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan
väestön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä
ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle kuuluu myös veteraaniasioiden käsittely.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee laatia vuosittain toimintasuunnitelma, joka toimitetaan
kunnanhallitukselle tiedoksi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa vuosittain toimintakertomuksen, joka toimitetaan
kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

4 § Vanhus- ja vammaisneuvoston asema kunnan organisaatiossa

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalaissa tarkoitettu toimielin. Näin ollen vanhusneuvoston
jäsenet eivät muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kokousmatkoista
aiheutuneet kulut korvataan siten kuin Asikkalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännössä
on määritelty.

5 § Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytysten turvaaminen

Kunta huolehtii vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä seuraavasti:

 • kunta osoittaa talousarviossa vanhusneuvoston toimintaan määrärahan, jota
  neuvosto voi käyttää toimintasuunnitelmansa mukaiseen toimintaan
 • kunta osoittaa toimitilat kokousten järjestämistä varten
 • kunta huolehtii kokousten järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kustannusten maksamisesta (tilat, välineet)
 • kunnan palveluksessa oleva henkilö toimii vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä
 • neuvoston jäsenet voivat osallistua koulutustilaisuuksiin toimintasuunnitelman mukaisesti ja niistä aiheutuvat kustannukset korvataan neuvoston käytettävien määrärahojen puitteissa
 • neuvosto voi kutsua kokouksiinsa kunnan virkamiehiä asiantuntijoiksi 2-4 kertaa vuodessa

6 § Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät

Puheenjohtaja

 • kutsuu neuvoston koolle
 • päättää neuvoston asialistalle käsiteltäväksi otettavat asiat ja toimittaa mahdollisen oheismateriaalin sihteerille
 • esittelee neuvostossa käsiteltävät asiat
 • edustaa vanhus- ja vammaisneuvostoa
 • toimii neuvoston yhdyshenkilönä kuntalaisiin nähden

Sihteeri

 • toimii teknisenä avustajana neuvoston kokouksiin liittyvissä tehtävissä:
 • varaa kokouspaikan ja huolehtii kokouksessa tarvittavasta välineistöstä
 • auttaa puheenjohtajaa kokousmateriaalin toimittamisessa jäsenille
 • laatii kokousmuistion ja toimittaa sen neuvoston jäsenille ja tarpeellisille toimielimille