Teknisen lautakunnan tehtävät

Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvat kunnan vastuulla oleva vesihuollon kehittäminen, tukipalvelut, kiinteistöpalvelut, toimitilojen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen ja ylläpito, yhdyskuntatekninen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito pois lukien satama ja vesihuoltotoiminnot, tietoliikenneinfrastruktuuri, maa-alueiden ja metsien hoito sekä väliaikaiseen käyttöön luovuttaminen, reitistöjen rakentaminen ja ylläpito, liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapito, palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelutehtävät ja öljyvahinkojen torjunta.

 

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut, tuottaa ja ylläpitää monipuoliset tukipalvelut sekä tuottaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan tarvitsemat alueet ja toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tekninen lautakunta vastaa kaikista kunnan toimitiloista ja vuokraa niitä sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille.

 

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Tekninen lautakunta toimii jäljempänä mainittujen lakien tarkoittamana toimielimenä:

  • maankäyttö- ja rakennuslain;
  • vesihuoltolaki kunnan järjestämisvastuun osalta
  • maantielaki ja -asetus;
  • kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta annettu laki;
  • tieliikennelaki;
  • maastoliikennelain 4, 14, 17, 20 ja 21 §:ien osalta
  • veneliikennelaki;
  • laki ajoneuvojen siirtämisestä;
  • ajoneuvoasetus ja
  • MRL 13 a luku (22.8.2014/682) hulevesiä koskevat erityiset säännökset