Tee aloite

Kuntalaisella on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Asioita, joista aloitteen voi tehdä, ei ole rajattu.

Jokainen kuntalainen voi saada asiansa vireille tekemällä kuntalaisaloitteen.
Aloitteita voivat tehdä myös järjestöt ja yhteisöt.

Aloitteen tekemiseen ei ole olemassa erillistä lomaketta, vaan se on vapaamuotoinen. Pääasia on, että asia esitetään selkeästi ja aloitteessa ovat mukana allekirjoittajan yhteystiedot.

Aloitteen voi tehdä myös internetissä www.kuntalaisaloite.fi

 

Aloitteen käsittely kunnassa

Aloite on käsiteltävä aloitteessa tarkoitetun asian vaatimassa järjestyksessä.

Aloite ohjataan kunnassa sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle aloitteessa esitetty asia kunnassa kuuluu.
Käsittelijä ei siis aina ole valtuusto, vaan todennäköisesti useammin kunnanhallitus, lautakunta tai joku muu kunnan viranomainen. Toisaalta alempi viranomainen ei voi kieltäytyä saattamasta valtuuston käsiteltäväksi valtuuston toimialaan kuuluvaa asiaa tai todeta, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet on kuntalaissa asetettu muista poikkeavaan asemaan.

Aloitteen tekijälle on aina ilmoitettava toimenpiteistä, joihin aloitteen johdosta ryhdytään tai on ryhdytty.
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, tulee asiaa hoitavan viranomaisen ilmoittaa aloitteen tekijälle kahden viikon kuluessa aloitteen tekemisestä, mikä on aloitteen arvioitu käsittelyaika ja kuka antaa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.

 

Hakemus ei ole aloite 

Aloitteesta on erotettava hakemus, jonka kunnan asukas tekee asianosaisena omassa asiassaan. Esim. lupaa, sosiaalietuutta ja avustusta koskevat hakemukset käsittelee kunnan asianosainen viranomainen hakemusten vaatimassa järjestyksessä.

Aloite ei ole myöskään sellainen asian vireillepanotoimi, joka edellyttää hallintomenettelylain mukaista käsittelyä. Aloitteen ja hakemuksen ero on joskus tulkinnanvarainen.

Kunnan viranomaisen esitys toiselle kunnan viranomaiselle on myös erotettava asukkaan aloitteesta. Esimerkiksi lautakunnalla ei ole yleensä oikeutta saada esitystään valtuuston käsiteltäväksi, jos kunnanhallitus ei asiaa valtuustolle valmistele.

 

Kuntalaisaloite

Määräosa kunnan asukkaista voi saada aloitteensa mukaisen asian valtuuston käsittelyyn laissa säädetyssä määräajassa.

Edellytyksenä tällaiselle kansalais- tai kuntalaisaloitteelle on, että
–  aloitteessa tarkoitettu asia kuuluu valtuuston toimivaltaan
–  aloitteen tekijöitä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista.

Jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät, asia on valmistelun jälkeen otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä. Yleensä asia on valmisteltava niin, että valtuusto voi tehdä lopullisen päätöksen.

 

Kansanäänestysaloite

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista.

Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kansanäänestysmenettelyä koskevan lain mukaan
– aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys halutaan toimitettavaksi
– aloitteessa on vakuutettava, että aloitteentekijät ovat äänestysoikeutettuja kunnan asukkaita
– aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle on selvästi merkittävä nimi, ammatti tai toimi ja osoite

Jos aloitteen tekijöitä ei ole viittä prosenttia, aloite on jätettävä käsittelemättä ja tästä on ilmoitettava aloitteen tekijöille. Ilmoituksen voi tehdä asian valmistelusta valtuustolle vastaava kunnanhallitus.