Muutoksenhaku päätöksiin

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Muutosta kunnanhallituksen, lautakuntien, toimikuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin haetaan ensi vaiheessa oikaisuvaatimuksella, joka luottamushenkilö-toimielimen osalta tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle itselleen ja viranhaltijan osalta tämän yläpuolella olevalle luottamushenkilötoimielimelle (lautakunta, kunnanhallitus).

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.
Eli jos valittaja katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että
1)      päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2)      päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3)      päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen eli sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätös oikaisuvaatimusohjeineen on erikseen annettu hänelle tiedoksi.

Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista ilmenee tarkemmin, miten oikaisun hakeminen tapahtuu.

Kunnallisvalitus

Mikäli oikaisuvaatimukseen annettu päätös ei tyydytä oikaisuvaatimuksen tekijää, hän voi hakea oikaisuvaatimuksen kokonaan tai osittain hylkäävään päätökseen muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös sillä, joka oli tyytynyt alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalitusta ei voi tehdä sillä perusteella, että valittaja katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen. Kunnallisvalitus on luonteeltaan laillisuusvalitus eli valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että
1)      päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2)      päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3)      päätös on muuten lainvastainen.
Kunnallisvalitus, josta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella, on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen eli sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätös valitusosoituksineen on erikseen annettu hänelle tiedoksi.

Milloin valitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika lasketaan siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu.

Asikkalan kunnan toimielinten päätöksistä kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,
osoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna,
faksi: 029 56 42269,
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) ja 029 56 42210 (asiakaspalvelu)

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-suista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

Muutoksenhaku valtuuston päätöksiin

Valtuuston päätöksiin haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella.

Valituksen luonteeseen ja sen tekemiseen pätee se mitä edellä kunnallisvalitus kohdassa on kerrottu.

 

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksen-mukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Monet erityislait sisältävät säännöksiä valituksen tekemistä edeltävästä kyseisen lain mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelystä. Tapauksesta riippuen myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erityislakien mukainen muutoksenhakujärjestelmä ei tunne kuntalain mukaista kunnan jäsenen kansalaisvalitusoikeutta.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu.

Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja.

 

Hallintokantelu

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.