Kunnanhallituksen tehtävät

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

  1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
  2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
  3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
  4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
  5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
  6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
  7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Sen lisäksi kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.