Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Taustaa

Helmikuussa 2013 Laukaalla tapahtuneen maneesionnettomuuden jälkeen ympäristöministeriö käynnisti laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävän lainsäädännön valmistelun. Lakiehdotuksesta on tarkoitus pyytää lausuntoja lähiaikoina. Rinnan lainsäädäntövalmistelun kanssa on valmisteltu kuntakohtaista rakennuskanta-aineistoa (tietokanta) kuntien viranomaisten hyödynnettäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälä 166 edellyttää, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Aineiston tarkoitus ja sisältö

Rakennuskanta-aineisto on laadittu laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden parantamista ja todentamista varten ja tarkoitettu kuntien harkinnan mukaan hyödynnettäväksi ja tarvittaessa tukemaan rakennuksista olevaa paikallistuntemusta.

Rakennuksen sisältyminen aineistoon ei tarkoita, että rakennuksessa on rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvä riski. Rakennuksessa voi olla kasvanut riski, mikäli suunnittelussa, toteutuksessa, käytetyissä materiaaleissa tai käytön aikaisessa ylläpidossa on puutteita.

Rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseen liittyviä seikkoja

Tiivistelmä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuu rakennuksen turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla. Rakenteellisen turvallisuuden takaamiseksi muun muassa kattorakenteet suunnitellaan rakentamis-määräysten mukaisille lumikuormille varmuuskertoimia käyttäen.

Tapahtuneissa onnettomuuksissa sortuma tai rakenteen vaurioituminen on tapahtunut tyypillisesti jo huomattavasti suunnittelukuormia pienemmillä kuormilla. Kiinteistön omistajien on seurattava lumikuormien kehittymistä ja ryhdyttämä tarvittaessa toimiin lumen poistamiseksi ennen kuin suunnittelun lähtökohtana ollut lumikuorma on ylitetty. Tilanne on vakava, jos rakenteet eivät syystä tai toisesta ole rakentamisajankohdan mukaista käyttötarkoitusluokkaa koskevien määräysten mukaisia.

Turvallinen rakennus on rakenteiltaan luja ja vakaa. Tämän varmistamiseksi rakennuksen tulee täyttää kantavien rakenteiden lujuuden ja vakauden perusvaatimukset. Rakenteellisen turvallisuuden merkitys korostuu rakennuksissa, joita käyttää suuri määrä ihmisiä ja joissa rakenteille asetetaan suurempia vaatimuksia pitkien jännevälien vuoksi, esimerkkinä erilaiset urheiluhallit ja areenat.

Kunnossapitovastuu rakennuksesta

Rakennuksen kunnossapitovastuu kuuluu rakennuksen omistajalle. Rakennusvalvontaviranomaisella on maankäyttö- ja rakennuslain perusteella mahdollisuus edellyttää selvitystä rakennuksen kunnosta tai puuttua riittävän epäilyksen perusteella rakennuksen käyttöön ilman selvitystäkin ja edellyttää korjaussuunnitelmaa. Jos selvityksessä käy ilmi puutteita, niin rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa rakennuksen omistajan teettämään tarvittavat korjaukset tai tarvittaessa kieltämään rakennuksen käytön, mikäli rakennuksessa on puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjille.

Rakenteellisia riskejä koskeva rakennuskohtainen arviointi ja tarvittaessa tarkempi selvittäminen ja selvityksen perusteella tehtävien korjausten tekeminen suunnitelmallisesti on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan pyrkiä kohti hyväksyttävissä olevaa käyttöturvallisuustasoa myös olemassa olevassa rakennuskannassa.

MRL 166 § Rakennuksen kunnossapito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. (13.4.2007/488)

Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus. (4.6.2010/499)

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.

Näkökulmia rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseen

Rakennuksen rakenteiden täytyy kestää niihin käyttötilanteessa kohdistuvat kuormat. Kuormituksessa ja niiden yhdistelmissä on varmistuttava, että rakenteet kestävät rakentamis- tai käyttötarkoituksen-muutosajankohtana voimassa olleet rakentamismääräyskokoelman rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset. Mikäli rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut henkilöturvallisuuden kannalta vaativampaan suuntaan, voidaan tapauskohtaisesti harkita myös rakentamisajankohtaa myöhempien vaatimusten soveltamista, mikäli se on perusteltua henkilöturvallisuuden kannalta tarkasteltuna.

Kaikissa rakennuksissa rakennuksen omistajien pitää kiinnittää huomiota rakennuksen kantavien primääri- ja sekundäärirakenteiden lisäksi esimerkiksi sisäänkäyntien lippoihin, katoksiin sekä ulkoalueella oleviin katoksiin, joissa oleskelee ihmisiä. Tämän tyyppisissä kevyehköillä rakenteilla toteutetuissa rakennelmissa on tapahtunut sortumia hyvinkin pitkän ajan kuluttua valmistumisen jälkeen. Tämän tyyppisiä oleskelukatoksia on myös koulujen ja päiväkotien pihoilla. Sisäänkäynnin yläpuolisia lippoja ja katoksia on runsaasti myös kauppojen ja liikerakennusten sisäänkäyntien yhteydessä.

Myös hyvin vankkarakenteisissa rakennuksissa on rakenteita, joita voi aiheutua kasvanut henkilöturvallisuuden riski. Ripustetut alakatot sekä liikuntasaumat ovat tyypillisesti sellaisia, joissa on ollut henkilöturvallisuutta vaarantavia tapahtumia, vaikka itse rakennuksen kantavat rakenteet ovat kunnossa. Liikuntasaumoista saattaa irrota ja pudota materiaalia myös tapauksissa, joissa rakenne toimii oikein ja suunnitellusti. Tätä riskiä voi vähentää suojaamalla liikuntasaumojen alapuolet niin, että irtoava materiaali ei pääse putoamaan alas saakka.

Kantavien rakenteiden suunniteltu muodonmuutos saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa virheellisesti suunniteltuihin tai toteutettuihin kevyisiin rakenteisiin kohdistuu kuormia, jotka aiheuttavat kevyiden rakenteiden vaurioitumiseen johtavia muodonmuutoksia. Vaikka kevyen rakenteen osat eivät aiheuttaisi vahinkoa irtoamalla kiinnikkeistään, niin suuren ihmisjoukon pelästyminen, rakenteen elämiseen liittyvän havainnon perusteella, saattaa johtaa yhtä suureen riskiin kuin, jos vaurioituneen rakenteen osia osuisi alla oleskeleviin ihmisiin. Rakennuksessa oleskelevat ihmiset eivät voi tietää, milloin rakenteissa havaittavat muutokset ovat vaaraa aiheuttavia tai vaarattomia.

Huomioita on kiinnitettävä myös valmistumisen jälkeisiin muutoksiin sekä sellaisiin kiinnityksiin ja kannatuksiin, jotka ovat henkilöturvallisuuden kannalta verrattavissa kantaviin rakenteisiin. Tällaisia ovat tyypillisesti naulaamalla tai ripustamalla kiinnitetyt sisäkatot sekä ripustettu tekniikka tai muu sellainen ripustettu materiaali, joka voi pudotessaan vahingoittaa alla oleskelevia tai joka lisää rakenteisiin kohdistuvia kuormia merkittävästi.

Rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseen liittyviä seikkoja ja tyypillisimpiä vaurioituneita rakenteita

  • Rakennuksen rakentamisvuosi
  • Rakennuksen rakennepiirustukset sekä laskelmat ja niiden vastaavuus toteutukseen
  • Vastuullisen rakennesuunnittelijan kelpoisuus
  • Kuormitustietojen oikeellisuus
  • kattorakenteiden kannalta tuulikuormat ja lumikuormat ovat keskeisimmät
  • Monikerroksisissa rakennuksissa on muistettava myös kerrostasojen kuormituksen tarkastaminen verrattuna rakennuksen käyttötarkoitukseen.
  • On varmistettava, onko tuulikuormat otettu huomioon ja onko lumikuorman mitoituksessa otettu huomioon kinostuminen. Tuuli- ja lumikuorman osalta voi joskus olla syytä varmistaa myös mahdolliset rakennusten ympäristössä tapahtuneista muutoksista johtuvat muuttuneet olosuhteet sekä vesikatolla lisäkuormaa tai kinostumista aiheuttavat jälkiasennetut rakenteet.
  • Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus ja mahdolliset muutokset alkuperäiseen verrattuna.
  • Ylä- tai välipohjasta ripustettu kuorma.

RAKLI ry:n uutiskooste