Telakkaranta

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä (Kaavoituskatsaus 2011, kaavoitusohjelma 2012 – 2016) Veteraanitalon asemakaavan muutos -nimellä. Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2018 § 83 hyväksynyt päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Anianpellon kylässä, Telakkarannan ja Telakkapuiston alueella Päijänteen rannalla Vääksyn keskustaajamassa. Alueen suuruus on n. 12 hehtaaria ja se sisältää pääosin puisto-, ranta- ja vesialuetta. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa kerrostaloasumista, sekä kehittää satama-, matkailu- ja virkistystoimintoja.

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 26.11.2018, § 240 hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Asemakaavan muutoksen luonnosaineisto oli nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 5.12.2018–9.1.2019 Asikkalan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä Asikkalan kunnan internetsivuilla.

Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 13.12.2018, jossa esiteltiin kaavahanketta. Tilaisuudesta tehdyt muistiinpanot löytyvät tältä sivulta.

 

Yhteystiedot

 

Yleisötilaisuuden muistiinpanot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  Päivitetty 7.11.2018

Luonnosvaiheen aineisto

Kaavakartta määräyksineen
Kaavaselostus
Vääksyn Telakkarannan kulttuurihistoriallinen selvitys
Havainnekuvat
Arkkitehtiluonnokset
Asemakaavan seurantalomake