Reimarin asemakaava

Reimarin asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 2.4.2012, 8 §. Valtuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kouvolan hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen Hämeen ELY-keskuksen valituksen perusteella (HaO 7.11.2013, 13/0558/2). Muut valitukset hallinto-oikeus joko hylkäsi tai jätti lausumatta kokonaan. Asemakaavan hakijat valittivat hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka piti hallinto-oikeuden tekemän päätöksen voimassa (KHO 27.5.2015, 3045, 1449/1/14). Kumoamispäätöksen jälkeen asemakaavaan on tehty muutoksia, jotka on selostettu kaavaselostuksen kohdassa 3.5.

Reimarin asemakaavan laadintaa on jatkettu 2018 ja asemakaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu 11.9.2018. Viranomaisneuvottelussa todettiin, että asemakaavaa jatketaan ehdotusvaiheesta, jonka jälkeen järjestetään tarvittaessa uusi viranomaisneuvottelu. Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.12.2018, § 249 Reimarin asemakaavan toisen ehdotusvaiheen asiakirjat ja ne pidettiin nähtävillä MRL 65 § ja MRA 32 § mukaisesti 12.12.2018–16.1.2019 välisenä aikana.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Reimarin ravintola- ja matkailutoiminnan kehittäminen. Lainvoimainen kaava mahdollistaisi alueen kehittymisen nykytilanteesta ympäristön, siisteyden ja elinkeinon harjoittamisen kannalta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.5.2019 113 § hyväksynyt osaltaan Reimarin asemakaavan asiakirjat liiteasiakirjoineen ja on päättänyt esittää valtuustolle 24.4.2019 päivätyn Reimarin asemakaavan hyväksymistä. Asemakaava on valtuuston hyväksymiskäsittelyssä kesäkuussa 2019.

Hyväksymiskäsittelyyn menevä aineisto

Kaavakartta määräyksineen
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Havainnekuva
Liite 3: Pihasuunnitelma
Liite 4: Hulevesiselvitys
Liite 5: Luonnosvaiheen vastineet
Liite 6: Seurantalomake
Liite 7: Ehdotusvaiheen vastineet
Liite 8: Ehdotusvaiheen jälkeiset muutokset
Liite 9: Toisen ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kaavoitupäällikkö

Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen@asikkala.fi

Ramboll Finland Oy
Johtava asiantuntija
Markus Hytönen
p. 040 721 7527
markus.hytonen@ramboll.fi