Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.asemapiirros_taustakuva

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään siis, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

 • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
 • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Rakentamisen poikkeamislupia tarvitaan mm. rakennettaessa  ranta-alueelle ilman vahvistettua yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa tai poikettaessa  vahvistetun kaavan määräyksistä, jotka hakija pääsääntöisesti itse hankkii.

Poikkeamisluvan myöntää kunnanhallitus. Lupa voidaan myöntää erityisestä syystä, joka hakemuksessa selostetaan. Hakemukseen tulee liittää kiinteistön asemapiirros, selvitys kiinteistön hallinnasta sekä hakemuskohteen naapureiden kuulemiset. Myös kunta voi kuulla naapurit (40e/kuuleminen 150 euroon asti). Kaavoituspalvelut käsittelee ja valmistelee hakemuksen kunnanhallitukselle.

Kunnan käsittelemä poikkeuslupa maksaa 440 euroa (+ lainvoimaisuustodistus 30 euroa) ja päätöksen ollessa kielteinen 220 euroa.

Ohjeet asemapiirroksen sisällöstä

Asemapiirros rakennuspaikasta

 1. piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000
 2. piirroksessa esitetään: olevat, purettavat ja rakennettavaksi aiotut rakennukset käyttötarkoituksineen sekä pihamaan järjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja jätehuolto
 3. haettaessa suunnittelutarveratkaisua piirroksessa tulee ilmetä kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viemärilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkitä jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittuminen tontille
 4. tontin rajapyykit ja rajapituudet
 5. 5 metriä lähempänä rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot
 6. rakennettavan rakennuksen päämitat ja etäisyydet naapurin rajasta ja katualueesta
 7. rakennusten etäisyys rannasta
 8. rakennusten käyttötarkoitukset
 9. maasto ja sen korkeussuhteet (elleivät ne selviä riittävän tarkasti ympäristökartasta)
 10. kaavassa merkitty rakennusala
 11. pohjoissuunnan osoittava nuoli
 12. piirroksen tulee olla ajan tasalla

Malli asemapiirroksesta

Rakennuslupa-asioinnin voi hoitaa verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Asikkalan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste.fi

Tarvitaanko suunnittelutarveratkaisu vai poikkeamispäätös?

Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Hakemuslomake suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Lomake naapurin kuulemiseksi ja selvitys kuulemisesta

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö
Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen@asikkala.fi

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy